Gmina Nałęczów ogłasza otwarty nabór na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, posiadającego siedzibę, filię lub oddział na terenie województwa lubelskiego, gminy Nałęczów

Gmina Nałęczów ogłasza otwarty nabór na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, posiadającego siedzibę, filię lub oddział na terenie województwa lubelskiego, gminy Nałęczów
Print Friendly, PDF & Email

Konkurs na nabór partnera do realizacji projektu w ramach RPO WL 2014-2020

Na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 ze zm.)

Gmina Nałęczów ogłasza otwarty nabór na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, posiadającego siedzibę, filię lub oddział na terenie województwa lubelskiego, gminy Nałęczów do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Wnioskodawcą będzie Gmina Nałęczów

1. Celem Partnerstwa będzie wspólna realizacja projektu skierowanego do osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym m.in. osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi), osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, o ile mieszczą się w katalogu osób wskazanym w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Gminy Nałęczów.

2. Przedmiotowy projekt będzie realizowany w oparciu o dokumentację konkursową umieszczoną na stronach internetowych Instytucji Zarządzającej RPO WL pod adresem:

https://rpo.lubelskie.pl/rpo/wiadomosci/nabory-konkursy/11-2-uslugi-spoleczne-i-zdrowotne-11/

3. Nabór Partnera odbywać się będzie w terminie od 05.02.2020 r. do 26.02.2020 r.

4. Załącznikiem do ogłoszenia jest Regulamin naboru oraz formularz oferty.

5. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na wybór partnera do projektu w ramach Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne” osobiście lub drogą pocztową na adres: 24-150 Nałęczów ul. Lipowa 3 (decyduje data wpływu) do 26.02.2020. r.

6. Wszelkie pytania związane z prowadzonym naborem należy kierować w formie pisemnej na adres: 24-150 Nałęczów, ul. Lipowa 3

Osoby do kontaktu:

Justyna Kuzioła, tel. (81) 440-19-77, mail: justyna.kuziola@naleczow.pl

Ogłoszenie

Regulamin

Ogłoszenie wersja edytowalna

FORMULARZ OFERTY

Informacja o wyborze partnera