Organizacje pozarządowe

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Z TERENU GMINY NAŁĘCZÓW

Dane kontaktowe:

Siedziba: Nałęczów

Adres: ul. 1go Maja 16, 24-150 Nałęczów

Kraj: Polska

Województwo: lubelskie

Powiat: puławski

Gmina: Nałęczów

Adres do korespondencji: jak wyżej

Tel. 81 501 41 80

Fax: 81 501 41 80

e-mail: info@bsnaleczow.pl

Strona: www.btr.bsnaleczow.pl

KRS 0000269912

Cel działania stowarzyszenia:

 1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 2. Popularyzacja techniki i kultury rowerzystów poprzez organizowanie sportu, turystyki rowerowej, imprez towarzyskich, kulturalnych i innych,
 3. Upowszechnianie i rozwijanie wśród społeczeństwa kultury rowerowej oraz podejmowanie wszelkich działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 4. Organizowanie i popularyzowanie masowego i wyczynowego sportu rowerowego.

Dane kontaktowe:

Siedziba: Nałęczów

Adres: ul. Kombatantów 12, 24-150 Nałęczów

Kraj: Polska

Województwo: lubelskie

Powiat: puławski

Gmina: Nałęczów

Adres do korespondencji: jak wyżej

KRS 0000553124

Cel działania stowarzyszenia:

Stowarzyszenie ma na celu dobro Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności kultywowanie
i upowszechnianie takich wartości jak naród, państwo, historia, patriotyzm, autorytet oraz podnoszenie poziomu kulturalnego społeczności lokalnej.


Dane kontaktowe:

Siedziba: Sadurki

Adres: Sadurki 3, 24-150 Nałęczów

Kraj: Polska

Województwo: lubelskie

Powiat: puławski

Gmina: Nałęczów

Adres do korespondencji: jak wyżej

Tel. 81 501 77 09

Faks: 81 501 77 09

E – mail: biuro@fundacja-kubus.pl

Strona: www.fundacja-kubus.pl

KRS 0000324460

Cel działania stowarzyszenia:

 1. Niesienie pomocy szczególnie potrzebującym t.j. chorym, niepełnosprawnym, dzieciom z ubogich rodzin, wykluczonym, bezrobotnym oraz wszystkim znajdującym się w trudnej sytuacji, szczególnie na obszarach wiejskich.
 2. Prowadzenie i promowanie wszechstronnej działalności w zakresie ochrony zdrowia oraz prowadzenia i wspierania inicjatyw o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym
  i charytatywnym. 

Dane kontaktowe:

Siedziba: Nałęczów

Adres: ul. Partyzantów 15/15, 24-150 Nałęczów

Kraj: Polska

Województwo: lubelskie

Powiat: puławski

Gmina: Nałęczów

Adres do korespondencji: jak wyżej

Tel. 605 135 888

E-mail: kontakt@mamepro.org

Strona: www.mamepro.org

KRS 0000459186

Cel działania stowarzyszenia:

Celem Fundacji jest działanie na rzecz sztuki, kultury i edukacji oraz rozwoju holistycznego człowieka,

w tym m.in.:

 1. Rozbudzanie i rozwijanie różnych form ekspresji twórczej;
 2. Łączenie różnych dziadzin sztuki w działaniach twórczych i promocyjnych: dziedzin artystycznych (malarstwo, grafika, rzeźba)z performance, literaturą, muzyką, teatrem, sztuką uliczną, fotografią, filmem i innych;
 3. Aktywizacja regonu oraz wyrównywanie szans jej mieszkańców w dostępie do sztuki, kultury
  i edukacji oraz zachowań artystycznych dla osób w każdym wieku, w tym w dostępie do wiedzy na temat rozwoju ludzkiego potencjału;
 4. Wspieranie dostępu do sztuki, kultury i edukacji dla osób ze środowisk wykluczonych;
 5. Wychowanie i rozwój poprzez sztukę oraz budzenie kreatywności i aktywności artystycznej dzieci i młodzieży, jak również osób starszych oraz osób ze środowisk wykluczonych;
 6. Integracja środowiska artystycznego regionu oraz promocja jego osiągnięć;
 7. Promowanie i wspieranie rozwoju integracji europejskiej oraz kontaktów międzynarodowych na poziomie  sztuki, kultury i edukacji w tym turystyki i wypoczynku oraz rozwoju holistycznego człowieka;
 8. Edukacja artystyczna dzieci, młodzieży oraz dorosłych;
 9. Promocja osób szczególnie uzdolnionych w różnych dziedzinach sztuki;
 10. Propagowanie rozwoju intelektualnego człowieka;
 11. Budzenie wewnętrznego potencjału człowieka poprzez szeroko rozumiane ćwiczenia, na przykład: yogi, tai chi, pracy z ciałem i energią, medytację i inne oraz ekspresję twórczą związaną z terapeutycznym działaniem sztuki;
 12. Promocja holistyczno-artystycznej wizji człowieka;
 13. Propagowanie i rozwój programów kulturalnych zgodnych z celami wytyczonymi poprzez Organizacje międzynarodowe oraz Unię Europejską;
 14. Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
 15. Propagowanie zdrowego stylu życia, wypoczynku, turystyki, odżywiania, ekologii, higieny psychicznej oraz aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłego społeczeństwa.

Dane kontaktowe:

Siedziba: Drzewce Kolonia

Adres: Drzewce Kolonia 36A, 24-150 Nałęczów

Kraj: Polska

Województwo: lubelskie

Powiat: puławski

Gmina: Nałęczów

Adres do korespondencji: jak wyżej

Tel. 515 141 695

KRS 0000346939

Cel działania stowarzyszenia:

 1. Inicjowanie i czynne wspieranie wszelkich form aktywności społecznej.
 2. Rozwijanie świadomości lokalnej, regionalnej, narodowej i europejskiej.
 3.  Wyrównywanie szans rozwoju i jakości życia defaworyzowanej części społeczeństwa.
 4. Wspieranie integracji zawodowej i społecznej grup szczególnego ryzyka.
 5. Rozwijanie lokalnej świadomości ekonomicznej i popieranie przedsiębiorczości.
 6. Upowszechnianie kultury, sztuki i podtrzymywanie tradycji narodowej.
 7. Promocja i organizacja wolontariatu.
 8. Prowadzenie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 9. Wspieranie i inicjowanie działań związanych z ochroną zdrowia i środowiska naturalnego.
 10. Zwiększenie znaczenia i skuteczności lokalnych inicjatyw.

Dane kontaktowe:

Siedziba: Nałęczów

Adres: ul. Górskiego 14, 24-150 Nałęczów

Kraj: Polska

Województwo: lubelskie

Powiat: puławski

Gmina: Nałęczów

Adres do korespondencji: jak wyżej

Tel. 81 501 47 53

KRS 0000209244

Cel działania stowarzyszenia:

 1. Prowadzenie lecznictwa uzdrowiskowego rolników i ich rodzin.
 2. Tworzenie coraz lepszych warunków dla leczenia uzdrowiskowego rolników i ich rodzin.
 3. Prowadzenie wspólnie  z Instytutem Medycyny Wsi w Lublinie i innymi instytucjami badań nad wybranymi problemami dotyczącymi zdrowia rolników.
 4. Budowa i rozbudowa sanatoriów kardiologicznych dla rolników i administrowanie tymi obiektami.
 5. Wspieranie materialne sanatorium uzdrowiskowego dla rolników w Nałęczowie w celu podniesienia poziomu świadczeń leczniczych.
 6. Częściowe dofinansowywanie leczenia w sanatoriach najuboższych rolników i ich rodzin.
 7. Podejmowanie różnorodnych działań mających na celu poprawę ochrony zdrowia rolników.

Dane kontaktowe:

Siedziba: Drzewce

Adres: Drzewce, 24-150 Nałęczów

Kraj: Polska

Województwo: lubelskie

Powiat: puławski

Gmina: Nałęczów

Adres do korespondencji: jak wyżej

KRS

Cele działania stowarzyszenia:

 1. Popularyzacja kultury fizycznej i sportu.

Dane kontaktowe:

Siedziba: Nałęczów

Adres: ul. Aleja Kasztanowa 2, 24-150 Nałęczów

Kraj: Polska

Województwo: lubelskie

Powiat: puławski

Gmina: Nałęczów

Adres do korespondencji: jak wyżej

Tel.: 81 501 61 01

Faks: 81 501 61 01

E – mail: info@kraina.org.pl

Strona: www.kraina.org.pl

KRS 0000222319

Cel działania stowarzyszenia:

 1. Kreowanie wizerunku Krainy Lessowych Wąwozów jako regionu atrakcyjnego turystycznie.
 2. Prowadzenie szkoleń dla środowisk działających na rzecz turystyki.
 3. Integrowanie środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób instytucji i organizacji pozarządowych zainteresowanych rozwojem turystycznym „Krainy Lessowych Wąwozów”.
 4. Zwiększenie liczby turystów odwiedzających „Krainę Lessowych Wąwozów”.
 5. Działanie na rzecz wzrostu wpływów z turystyki.
 6. Propagowanie i podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego
  i kulturowego „Krainy Lessowych Wąwozów”.
 7. Stworzenie oraz promocja systemu informacji, promocji rezerwacji turystycznej.
 8. Działanie na rzecz poprawy infrastruktury turystycznej.
 9. Opracowanie i wdrażanie strategii rozwoju turystyki na obszarze „Krainy Lessowych Wąwozów”.
 10. Inicjowanie i kreowanie działań społecznych i gospodarczych na rzecz rozwoju turystyki.
 11. Aktywizacja obszarów wiejskich „Krainy Lessowych Wąwozów”, poprzez rozwój na jej terenie pozarolniczej działalności gospodarczej związanej z turystyką i kulturą.
 12. Stwarzanie warunków dla powstania i promowania produktów turystycznych.
 13. Koordynacja działań w zakresie promocji turystyki podejmowanych na terenie „Krainy Lessowych Wąwozów”.

Dane kontaktowe:

Siedziba: Nałęczów

Adres: ul. Aleja Kasztanowa 2, 24-150 Nałęczów

Kraj: Polska

Województwo: lubelskie

Powiat: puławski

Gmina: Nałęczów

Adres do korespondencji: jak wyżej

Tel.: 81 501 43 11

Faks: 81 501 43 11

E – mail: info@agroturystyka.pl

Strona:  www.agroturystyka.pl

KRS 0000091459

Cel działania stowarzyszenia:

 1. Rozwój i promocja turystyki wiejskiej.
 2. Integracja i rozwój współpracy między stowarzyszeniami – członkami związku.
 3. Reprezentowanie i ochrona interesów członków związku.
 4. Tworzenie, zachowanie i ochrona walorów kulturowych i przyrodniczych terenów wiejskich.
 5. Aktywizacja społeczności wiejskiej.

Dane kontaktowe:

Siedziba: Nałęczów

Adres: ul. Aleja Kasztanowa 2, 24-150 Nałęczów

Kraj: Polska

Województwo: lubelskie

Powiat: puławski

Gmina: Nałęczów

Adres do korespondencji: jak wyżej

Tel.: 81 501 43 11

Faks: 81 517 72 66

E – mail:  info@agroturystyka.pl

Strona:  www.agroturystyka.pl

KRS 0000091459

Cel działania stowarzyszenia:

Celem „Lubelskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego” jest propagowanie i rozwijanie
w formach właściwych dla agroturystyki oraz pomoc w organizowaniu i prowadzeniu wypoczynku
w tych formach.

Dane kontaktowe:

Siedziba: Nałęczów

Adres: Aleja Małachowskiego 3, 24-150 Nałęczów

Kraj: Polska

Województwo: lubelskie

Powiat: puławski

Gmina: Nałęczów

Adres do korespondencji: jak wyżej

Tel.: 501 43 79

KRS 0000215696

Cel działania stowarzyszenia:

 1. Prowadzenie działalności pożytku publicznego w sferze zadań publicznych dotyczących:
  1. ochrony i promocji zdrowia;
  2. działalności wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
  3. nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
  4. krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
  5. upowszechniania kultury i sportu;
  6. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
   i współpracy między społeczeństwami;
  7. działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz inne podmioty realizujące zadania
   w sferze zadań publicznych.

Dane kontaktowe:

Siedziba: Nałęczów

Adres: ul. Spółdzielcza 17 C, 24-150 Nałęczów

Kraj: Polska

Województwo: lubelskie

Powiat: puławski

Gmina: Nałęczów

Adres do korespondencji: jak wyżej

Tel.: 81 501 51 06

Faks: 81 501 51 06

E – mail: wtz.naleczow@wp.pl, wtz@wtznaleczow.nazwa.pl

Strona: www.wtznaleczow.pl

KRS 0000241373

Cel działania stowarzyszenia:

 1. Inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form rehabilitacji i terapii osób
  z niepełnosprawnością umysłową, ruchową i zaburzeniami psychicznymi oraz z innymi niepełnosprawnościami.
 2. Szerzenie wiedzy na temat niepełnosprawności oraz idei przestrzegania praw człowieka wobec osób niepełnosprawnych.
 3. Promocja i popieranie idei wyrównywania szans w zakresie rozwoju społecznego.
 4. Działania na rzecz środowisk zagrożonych patologią.
 5. Świadczenie wzajemnej pomocy i wsparcia.
 6. Prowadzenie działań integracyjnych.
 7. Organizowanie i udział w życiu społeczno – kulturalnym.
 8. Prowadzenie działalności w zakresie promocji: zdrowia, edukacji, kultury fizycznej oraz sportu, rekreacji i wypoczynku.
 9. Przygotowanie i prowadzenie obiektów opiekuńczych i rehabilitacyjnych.
 10. Inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy rodzinom osób niepełnosprawnych.
 11. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 12. W sferze zadań pożytku publicznego stowarzyszenie realizuje cele:
  1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
  2. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  3. działalności charytatywnej;
  4. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  5. ochrony i promocji zdrowia;
  6. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
  7. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
   i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
  8. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
  9. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
  10. turystyki i krajoznawstwa;
  11. upowszechniania i ochrony wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
   a także działań wspomagających rozwój demokracji;
  12. promocji i organizacji wolontariatu;
  13. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania
   i ochrony praw dziecka;
  14. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Dane kontaktowe:

Siedziba: Nałęczów

Adres: ul. Prusa 13 A, 24-150 Nałęczów

Kraj: Polska

Województwo: lubelskie

Powiat: puławski

Gmina: Nałęczów

Adres do korespondencji: jak wyżej

Tel. 81 501 47 28

Fax: 81 501 47 28

KRS 0000044016

Cel działania stowarzyszenia:

 1. Tworzenie młodzieży warunków do zdobywania solidnego wykształcenia.
 2. Podnoszenie aktywności społecznej i kulturalnej młodzieży w środowisku.
 3. Wypowiadanie się w sprawach publicznych.
 4. Współdziałanie z instytucjami i placówkami kulturalnymi Nałęczowa.

Dane kontaktowe:

Siedziba: Nałęczów

Adres: ul. 1-go Maja 12, 24-150 Nałęczów

Kraj: Polska

Województwo: lubelskie

Powiat: puławski

Gmina: Nałęczów

Adres do korespondencji: jak wyżej

Tel. 81 501 40 32

E-mail: biuro@nsh.pl

Strona: www.nsh.pl

KRS 0000237554

Cel działania stowarzyszenia:

 1. Szerzenie nauki i oświaty wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
 2. Propagowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży.
 3. Upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i sportu.
 4. Propagowanie i upowszechnianie krajoznawstwa ziemi nałęczowskiej.
 5. Ochrona dóbr kultury i tradycji ziemi nałęczowskiej.
 6. Propagowanie aktywnego uczestnictwa w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego.
 7. Upowszechnianie wiedzy o ekologii.
 8. Pomoc społeczna i wyrównywanie szans osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, przy czym w przypadku pomocy dla potrzebujących członków stowarzyszenia i ich rodzin dopuszczalne jest wykorzystywanie na ten cel majątku stowarzyszenia.
 9. Działalność charytatywna.
 10. Działalność na rzecz rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.

Dane kontaktowe:

Siedziba: Nałęczów

Adres: ul. Poniatowskiego 4, 24-150 Nałęczów

Kraj: Polska

Województwo: lubelskie

Powiat: puławski

Gmina: Nałęczów

Adres do korespondencji: jak wyżej

KRS 0000328049

Cel działania stowarzyszenia:

 1. Szerzenie nauki i oświaty wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
 2. Propagowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży,
 3. Upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i sportu,
 4. Propagowanie i upowszechnianie krajoznawstwa ziemi nałęczowskiej,
 5. Ochrona dóbr kultury i tradycji ziemi nałęczowskiej,
 6. Propagowanie aktywnego uczestnictwa w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego,
 7. Upowszechnianie wiedzy o ekologii i żywności ekologicznej,
 8. Prowadzenie i dofinansowanie sekcji sportowych, zakup sprzętu i ubrań,
 9. Promocja produktów regionu, rękodzieła i tradycji,
 10. Promocja regionu w kraju i za granicą,
 11. Wspieranie twórców ludowych, wyrobów rękodzieła, muzyki ludowej oraz każdego rodzaju muzyki.

Dane kontaktowe:

Siedziba: Nałęczów

Adres: ul. Lipowa 6, 24-150 Nałęczów

Kraj: Polska

Województwo: lubelskie

Powiat: puławski

Gmina: Nałęczów

Adres do korespondencji: jak wyżej

Tel. 81 501 40 69

KRS 0000231450

Cel działania stowarzyszenia:

 1. Propagowanie partnerstwa między miastami i gminami europejskimi.
 2. Pogłębianie informacji na temat kształtującej się nowej Europy.
 3. Zacieśnianie więzi partnerskich w myśl umów partnerskich zawartych poprzez władze miasta Nałęczowa z miastami Europejskimi.
 4. Europejska promocja dorobku miasta w zakresie tradycji, kultury, sztuki, sportu itp., oraz poznawanie dorobku cywilizacyjnego miast i środowisk europejskich.
 5. Pomoc członkom stowarzyszenia w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych na działalność statutową.

Dane kontaktowe:

Siedziba: Nałęczów

Adres: ul. Partyzantów 29, 24-150 Nałęczów

Kraj: Polska

Województwo: lubelskie

Powiat: puławski

Gmina: Nałęczów

Adres do korespondencji: jak wyżej

Tel. 81 501 50 89, 81 501 56 69

KRS 0000047471

Cel działania stowarzyszenia:

Podstawowym celem działania stowarzyszenie jest:

 1. Zrzeszanie dzieci niepełnosprawnych,
 2. Działanie na rzecz dzieci niepełnosprawnych w celu poprawy ich warunków życiowych, zdrowotnych, zwiększania uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym kraju,
 3. Wyzwalanie  inicjatyw dzieci niepełnosprawnych w kierunku leczenia i rehabilitacji rozumianych jako proces osiągnięcia optymalnego funkcjonowania w społeczeństwie,
 4. Likwidacja barier psychologicznych i społecznych poprzez uświadamianie pełnosprawnej społeczności problematyki dotyczącej dzieci niepełnosprawnych i kształtowanie partnerskich postaw między tymi grupami,
 5. Reprezentowanie interesów dzieci niepełnosprawnych wobec władz państwowych, samorządowych i na forum międzynarodowym.

Dane kontaktowe:

Siedziba: Sadurki

Adres: Sadurki 67, 24-150 Nałęczów

Kraj: Polska

Województwo: lubelskie

Powiat: puławski

Gmina: Nałęczów

Adres do korespondencji: jak wyżej

KRS 0000023304

Cel działania stowarzyszenia:

 1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i organizacjami społecznymi.
 2. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów i innych klęsk.
 3. Uświadomienie ludności o konieczności i sposobach ochrony przed pożarami oraz przygotowywanie jej do udziału w ochronie przeciwpożarowej.
 4. Branie udziału w obronie cywilnej.
 5. Rozwijanie wśród członków OSP zainteresowań w dziedzinie kultury, oświaty
  i sportu.
 6. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu.

Dane kontaktowe:

Siedziba: Bronice

Adres: Bronice 12, 24-150 Nałęczów

Kraj: Polska

Województwo: lubelskie

Powiat: puławski

Gmina: Nałęczów

Adres do korespondencji: jak wyżej

Tel. 81 501 40 08,

KRS 0000275264

Cel działania stowarzyszenia:

            Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i organizacjami społecznymi; branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów i innych klęsk; uświadamianie ludności o konieczności
i sposobach ochrony przed pożarami oraz przygotowywanie jej do udziału w ochronie przeciwpożarowej; branie udziału w obronie cywilnej; rozwijanie wśród członków OSP zainteresowań w dziedzinie kultury, oświaty i sportu; wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów
o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu.

Dane kontaktowe:

Siedziba: Drzewce

Adres: Drzewce , 24-150 Nałęczów

Kraj: Polska

Województwo: lubelskie

Powiat: puławski

Gmina: Nałęczów

Adres do korespondencji: jak wyżej

KRS 0000023253

Cel działania stowarzyszenia:

 1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i organizacjami społecznymi.
 2. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów i innych klęsk.
 3. Uświadomienie ludności o konieczności i sposobach ochrony przed pożarami oraz przygotowywanie jej do udziału w ochronie przeciwpożarowej.
 4. Branie udziału w obronie cywilnej.
 5. Rozwijanie wśród członków OSP zainteresowań w dziedzinie kultury, oświaty
  i sportu.
 6. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu.

Dane kontaktowe:

Siedziba: Nałęczów

Adres: ul. Stanisława Augusta Poniatowskiego 12, 24-150 Nałęczów

Kraj: Polska

Województwo: lubelskie

Powiat: puławski

Gmina: Nałęczów

Adres do korespondencji: jak wyżej

Tel. 81 501 40 08,

KRS 0000028581

Cel działania stowarzyszenia:

 1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i organizacjami społecznymi.
 2. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów i innych klęsk.
 3. Uświadomienie ludności o konieczności i sposobach ochrony przed pożarami oraz przygotowywanie jej do udziału w ochronie przeciwpożarowej.
 4. Branie udziału w obronie cywilnej.
 5. Rozwijanie wśród członków OSP zainteresowań w dziedzinie kultury, oświaty
  i sportu.
 6. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu.

Dane kontaktowe:

Siedziba: Piotrowice

Adres: Piotrowice 120, 24-150 Nałęczów

Kraj: Polska

Województwo: lubelskie

Powiat: puławski

Gmina: Nałęczów

Adres do korespondencji: jak wyżej

Tel. 501 47 96

KRS

Cel działania stowarzyszenia:

Popularyzacja kultury fizycznej i sportu.

Dane kontaktowe:

Siedziba: Nałęczów

Adres: ul. Armatnia Góra 20, 24-150 Nałęczów

Kraj: Polska

Województwo: lubelskie

Powiat: puławski

Gmina: Nałęczów

Adres do korespondencji: jak wyżej

Tel. 81 501 50 24,

KRS 0000217585

Cel działania stowarzyszenia:

Celem Stowarzyszenia jest integracja i aktywizacja społeczności lokalnej poprzez działalność na niwie społecznej, edukacyjnej i kulturalnej.

Celami szczegółowymi są:

 1. Działanie na rzecz osób, rodzin, grup społecznych (bezdomni, bezrobotni, dzieci, młodzież, kobiety, rodziny zagrożone patologią) wymagających wsparcia,
 2. Działalność charytatywna,
 3. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy lub zagrożonych bezrobociem,
 4. Działania na rzecz upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz wyrównywania szans kobiet
  i mężczyzn,
 5. Działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji lokalnych,
 6. Działania na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 7. Promocja walorów krajobrazowych i turystycznych regionu,
 8. Pobudzanie świadomości ekologicznej oraz działania na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 9. Działania na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 10. Propagowanie i popieranie wolontariatu,
 11. Działania na rzecz rozwoju ochrony i promocji zdrowia,
 12. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 13. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami.

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół im. Zygmunta Chmielewskiego

Dane kontaktowe:

Siedziba: Nałęczów

Adres: ul. spółdzielcza 17, 24-150 Nałęczów

Kraj: Polska

Województwo: lubelskie

Powiat: puławski

Gmina: Nałęczów

Adres do korespondencji: jak wyżej

Tel.: 81 501 41 30

Faks: 81 501 41 30

KRS 0000332390

Cel działania stowarzyszenia:

 1. Podstawowym celem stowarzyszenia jest wspieranie edukacyjne, rzeczowe i organizacyjne Zespołu Szkół im. Zygmunta Chmielewskiego w Nałęczowie.
 2. Ponadto celem stowarzyszenia jest:
  • utrzymanie więzi między absolwentami oraz między absolwentami a nauczycielami;
  • promocja historii i osiągnięć szkoły
  • pobudzanie świadomości wśród społeczności absolwentów na rzecz pomocy materialnej uczniom szkoły;
  • wspieranie władz szkoły oraz innych osób i instytucji podejmujących działania na rzecz rozwoju szkoły;
  • uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego.

Stowarzyszenie EBIB

Dane kontaktowe:

Siedziba: Sadurki

Adres: Sadurki 233, 24-150 Nałęczów

Kraj: Polska

Województwo: lubelskie

Powiat: puławski

Gmina: Nałęczów

Adres do korespondencji: jak wyżej

Tel.: 81 501 78 94

Strona: strony.nowyebib.info/ stowarzyszenie

KRS 0000367990

Cel działania stowarzyszenia:

 1. Działalność wydawnicza i dydaktyczna.
 2. Działalnie na rzecz rozwoju wiedzy ogólnej, specjalistycznej i kwalifikacji zawodowych bibliotekarzy i specjalistów informacji naukowej.
 3. Organizacja kursów, szkoleń, aktywizacja bibliotekarzy i specjalistów informacji naukowej, propagowanie wiedzy dotyczącej wszystkich istotnych aspektów dotyczących bibliotek, bibliotekarstwa i bibliotekoznawstwa.
 4. Promocja czytelnictwa i działań bibliotek polskich w kraju i za granicą.
 5. Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz bibliotek oraz bibliotekarzy i specjalistów informacji naukowej.
 6. Finansowanie aktywności publicznej – integracja społeczności bibliotekarzy
  i specjalistów informacji naukowej.
 7. opiniowanie w sprawach dotyczących bibliotek oraz bibliotekarzy i specjalistów informacji naukowej.
 8. Podejmowanie współpracy krajowej i zagranicznej w zakresie działań zgodnych
  ze statutem stowarzyszenia.
 9. Podejmowanie działań na rzecz budowy otwartego społeczeństwa informacyjnego.
 10. Podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów innych przedsięwzięć związanych z realizacją celów stowarzyszenia.

Dane kontaktowe:

Siedziba: Nałęczów

Adres: ul. 1-go maja 1, 24-150 Nałęczów

Kraj: Polska

Województwo: lubelskie

Powiat: puławski

Gmina: Nałęczów

Adres do korespondencji: jak wyżej

KRS 0000333067

Cel działania stowarzyszenia:

Celem stowarzyszenia jest:

 1. Stworzenie możliwości wszechstronnego oraz harmonijnego rozwoju sprawności fizycznej
  i sfery osobowościowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych i korekcyjnych dzieci, młodzieży i dorosłych,
 2. Planowanie, organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie podstawowej nauki gry
  w piłkę nożną oraz w inne dyscypliny sportowe, w oparciu o możliwości obiektowe oraz sportowe miast oraz powiatów, z pomocą organizacyjną, materialna rodziców, opiekunów
  i sympatyków stowarzyszenia,
 3. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 4. Działalność na rzecz upowszechniania i popularyzacji piłki nożnej oraz innych dyscyplin sportowych,
 5. Działalność na rzecz integracji społeczeństwa lokalnego wokół idei sportu,
 6. Działalność  na rzecz popularyzacji wśród społeczeństwa uprawiania sportu przez osoby niepełnosprawne.

Dane kontaktowe:

Siedziba: Nałęczów

Adres: ul. Partyzantów 8, 24-150 Nałęczów

Kraj: Polska

Województwo: lubelskie

Powiat: puławski

Gmina: Nałęczów

Adres do korespondencji: jak wyżej

KRS 0000550951

Cele działania stowarzyszenia:

 1. Rozwój i promocja szkolnictwa artystycznego.
 2. Wspieranie rozwoju talentów artystycznych.
 3. Wymiana doświadczeń z instytucjami kultury w kraju i za granicą.
 4. Organizacja interdyscyplinarnych projektów artystycznych i edukacyjnych.
 5. Popularyzacja różnych form kultury polskiej i światowej.
 6. Kształcenie aktywnych, świadomych, wymagających odbiorców sztuki.

Dane kontaktowe:

Siedziba: Czesławice

Adres: Czesławice 144a, 24-150 Nałęczów

Kraj: Polska

Województwo: lubelskie

Powiat: puławski

Gmina: Nałęczów

Adres do korespondencji: jak wyżej

KRS 0000428179

Cel działania stowarzyszenia:

Celem działania Stowarzyszenia jest wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturowego i gospodarczego wsi Czesławice, integracja mieszkańców wsi, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu, wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym, stworzenie możliwości wszechstronnego oraz harmonijnego rozwoju sprawności fizycznej i sfery osobowościowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych i korekcyjnych dzieci, młodzieży i dorosłych.

Stowarzyszenie „AKTYWNA WIEŚ” w Drzewcach

Dane kontaktowe:

Siedziba: Drzewce

Adres: Drzewce 66, 24-150 Nałęczów

Kraj: Polska

Województwo: lubelskie

Powiat: puławski

Gmina: Nałęczów

Adres do korespondencji: jak wyżej

KRS 0000304764

 

Cel działania stowarzyszenia:

Podstawowym celem działalności stowarzyszenia jest aktywizacja mieszkańców wsi Drzewce.

Do pozostałych celów stowarzyszenia należą:

 1. dążenie do zapewnienia wysokiego poziomu rozwoju społecznego i kulturowego swoich członków;
 2. upowszechnianie wśród mieszkańców wsi Drzewce idei zaangażowania w życie społeczne, narodowe i chrześcijańskie;
 3. wspieranie inicjatyw społecznych służących mieszkańcom wsi Drzewce.

Dane kontaktowe:

Siedziba: Nałęczów

Adres: ul. F. Nowickiego 2/13, 24-150 Nałęczów

Kraj: Polska

Województwo: lubelskie

Powiat: puławski

Gmina: Nałęczów

Adres do korespondencji: jak wyżej

KRS 0000382834

Cel działania stowarzyszenia:

 1. inicjowanie działań stwarzających nowe miejsca pracy i niesienie wszechstronnej pomocy
  we wszystkich dziedzinach życia mieszkańcom ziemi nałęczowskiej;
 2. wspieranie i prowadzenie instytucji, organizacji, przedsiębiorstw, spółek wspierających społeczność lokalną, a w szczególności osoby pokrzywdzone przez los, bezrobotne, niewydolne wychowawczo i ekonomicznie, bezdomne, starsze i samotne;
 3. wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturalnego
  i gospodarczego lokalnej społeczności;
 4. wspieranie i organizowanie działalności oświatowej oraz kulturalnej w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży, a także wszechstronne wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej;
 5. wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w lokalnej społeczności;
 6. działanie na rzecz rozwoju oświaty przedszkolnej i szkolnej oraz upowszechniania wiedzy
  w środowisku lokalnym;
 7. promowanie i wspieranie wszelkich inicjatyw gospodarczych mieszkańców w szczególności dotyczących poprawy warunków życia i zdrowia.

Dane kontaktowe:

Siedziba: Nałęczów

Adres: ul. Lipowa 30, 24-150 Nałęczów

Kraj: Polska

Województwo: lubelskie

Powiat: puławski

Gmina: Nałęczów

Adres do korespondencji: jak wyżej

Tel. 81 501 45 54

KRS 0000238424

Cel działania stowarzyszenia:

Wspieranie i udzielanie pomocy społeczności szkolnej Państwowego Liceum Plastycznego im. Józefa Chełmońskiego w Nałęczowie.

Dane kontaktowe:

Siedziba: Nałęczów

Adres: ul. Stanisława A. Poniatowskiego 39, 24-150 Nałęczów

Kraj: Polska

Województwo: lubelskie

Powiat: puławski

Gmina: Nałęczów

Adres do korespondencji: jak wyżej

Tel. 81 501 45 52

KRS 0000005648

Cel działania stowarzyszenia:

 1. Pobudzanie i rozwijanie wszelkiej inicjatywy zmierzającej do rozwoju Nałęczowa pod względem ogólno – kulturalnym, leczniczym, wypoczynkowym i społeczno – gospodarczym.
 2. Pogłębianie w społeczeństwie wiedzy o dawnym i dzisiejszym Nałęczowie i popularyzowanie postaci, znacząco związanych z jego historią.
 3. Rozwijanie współpracy z organizacjami społecznymi o podobnym charakterze i innych zaprzyjaźnionych z Nałęczowem miast.
 4. Prowadzenie pracy kulturalno – oświatowej.
 5. Troszczenie się o piękno Nałęczowa i okolic.
 6. Ułatwienie i uprzyjemnianie kuracjuszom i innym przebywającym w celach leczniczych
  i wypoczynkowych pobytu w uzdrowisku.
 7. Rozwijanie troski o mienie społeczne.

Dane kontaktowe:

Siedziba: Nałęczów

Adres: ul. S.A. Poniatowskiego 12A, 24-150 Nałęczów

Kraj: Polska

Województwo: lubelskie

Powiat: puławski

Gmina: Nałęczów

Adres do korespondencji: jak wyżej

KRS 0000037948

Cele działania stowarzyszenia:

            Celem towarzystwa jest stworzenie warunków do utrzymania, rozwijania i doskonalenia działalności orkiestry dętej w Nałęczowie oraz krzewienia kultury muzycznej wśród miejscowego społeczeństwa, a w szczególności wśród młodzieży.

Dane kontaktowe:

Siedziba: Strzelce

Adres: Strzelce 106/B, 24-150 Nałęczów

Kraj: Polska

Województwo: lubelskie

Powiat: puławski

Gmina: Nałęczów

Adres do korespondencji: jak wyżej

tel. 517-495-925

e-mail: przyjacielewisly@gmail.com

Strona: www.tpw.info.pl

KRS 0000548522

Cele działania stowarzyszenia:

 1. Prowadzenie działalności w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
 2. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
 3. Prowadzenie działalności w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
 4. Prowadzenie działalności w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
 5. Prowadzenie działalności w zakresie ratownictwa i ochrony ludności.
 6. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
 7. Prowadzenie działalności w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego, kultywowanie tradycji.
 8. Promowanie wędkarstwa i sportu wędkarskiego.
 9. Prowadzenie działalności w zakresie użytkowania i ochrony wód.
 10. Integrowanie społeczności lokalnej.

Dane kontaktowe:

Siedziba: Nałęczów

Adres: Al. Kasztanowa  6, 24-150 Nałęczów

Kraj: Polska

Województwo: lubelskie

Powiat: puławski

Gmina: Nałęczów

Adres do korespondencji: jak wyżej

Tel.: 81 50 14 275, 81 501 42 75 wew. 333

Faks: 81 50 14 608

E – mail: tpzlun@zlun.pl

Strona: tpzlun.pl

KRS 0000346699

Cele działania stowarzyszenia:

Promocja i rozwój zakładu leczniczego „Uzdrowisko Nałęczów”.

Dane kontaktowe:

Siedziba: Nałęczów

Adres: ul. Spółdzielcza 17, 24-150 Nałęczów

Kraj: Polska

Województwo: lubelskie

Powiat: puławski

Gmina: Nałęczów

Adres do korespondencji: jak wyżej

Tel.: 507 744 251

KRS

Cele działania stowarzyszenia:

 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Dane kontaktowe:

Siedziba: Nałęczów

Adres: ul. 1 – Maja 8, 24-150 Nałęczów

Kraj: Polska

Województwo: lubelskie

Powiat: puławski

Gmina: Nałęczów

Adres do korespondencji: jak wyżej

Tel.: 81 501 58 38

KRS

Cele działania stowarzyszenia:

 1. Popularyzacja kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży szkolnej.

Dane kontaktowe:

Siedziba: Nałęczów

Adres: ul. Partyzantów 31 lok. 25, 24-150 Nałęczów

Kraj: Polska

Województwo: lubelskie

Powiat: puławski

Gmina: Nałęczów

Adres do korespondencji: jak wyżej

Tel.: 885 682 304

KRS

Cele działania stowarzyszenia:

 1. Popularyzacja kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży szkolnej.

Szanowni Państwo

 
W dniu 20 października 2023 r. opublikowaliśmy ogłoszenie Starosty Puławskiego o wyłożeniu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Puławach przy Al. Królewskiej 19 w sali nr 102 z wyjątkiem dnia 22 listopada 2023 r. - pokój 24 do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków następujących obrębów , położonych w gminie Nałęczów-miasto: 0001 Miasto Nałęczów, 0002 Kolonia Nałęczów, 0003 Chruszczów, 0004 Bochotnica, 0005 Charz B, 0006 Charz A.

Więcej informacji w aktualnościach