Utworzenie szlaku turystycznego „Jastrzębi szlak” i zagospodarowanie Wzgórza Poniatówka

Utworzenie szlaku turystycznego „Jastrzębi szlak” i zagospodarowanie Wzgórza Poniatówka
Print Friendly, PDF & Email

Informujemy, że Gmina Nałęczów podpisała umowę o dofinansowanie projektu: „Zwiększenie dostępności walorów środowiskowych Gminy Nałęczów, Gminy Wąwolnica i Gminy Wojciechów poprzez utworzenie szlaku turystycznego, przyrodniczego ”Jastrzębi Szlak” i zagospodarowanie wzgórza Poniatówka
w Nałęczowie”.

Zadanie realizowane będzie w formule partnerskiej z Gminą Wąwolnica i Gminą Wojciechów. Liderem projektu została ustanowiona Gmina Nałęczów. Głównym celem inwestycji jest udostępnienie atrakcyjnych przyrodniczo i kulturowo miejsc „Jastrzębiego Szlaku” i Wzgórza Poniatówka oraz rozwój aktywnych form turystyki.

            W ramach przedsięwzięcia planuje się utworzenie szlaku turystycznego na terenie gminy Nałęczów, gminy Wąwolnica  oraz gminy Wojciechów wraz z zagospodarowaniem wzgórza „Poniatówka” i remontem kapliczki przy ul. Granicznej i ul. Dulębów
w Nałęczowie.

            Długość całego szlaku wyniesie około 19 800 m. Szlak typu pieszo-rowerowego ma prowadzić na większości swej trasy przez obszar gmin Nałęczów i Wąwolnica oraz
w niewielkim zakresie przez obszar gminy Wojciechów (przez miejscowość Nowy Gaj). Szlak na terenie gminy Nałęczów biec będzie m. in. wzdłuż rzeki Bystra, dlatego w ramach projektu zakłada się  również oznakowanie zarówno nowo utworzonych odcinków szlaku, jak również odcinków, gdzie nowy szlak będzie przebiegał wspólnie z już istniejącymi trasami turystycznymi.

            W ramach projektu przewiduje się zagospodarowanie Wzgórza „Poniatówka”
w Nałęczowie poprzez montaż elementów małej architektury (kosze, ławki i panele informacyjne) oraz budowę 2 tarasów widokowych, wyposażonych w dostosowane do estetycznej koncepcji miejsca – siedziska. Zagospodarowanie obejmuje również wykonanie oświetlenia, schodów, ciągów pieszych oraz zagospodarowania zieleni.

Wzgórze Poniatówka – wstępna wizualizacja zagospodarowania

Źródło: http://zagrajmywzielone.pl

Wzgórze Poniatówka – wstępna wizualizacja zagospodarowania. Taras widokowy

Źródło:http://zagrajmywzielone.pl

W ramach projektu odnowiona zostanie ponadto zabytkowa kapliczka, położona przy zbiegu ul. Dulębów i ul. Granicznej w Nałęczowie. Projekt obejmuje jej renowację w zakresie uzupełnienia ubytków i spękań oraz naprawy tynków. W celach ochrony muru obiektu planuje się wykonanie bariery ochronnej w postaci słupków stałych i paneli ochronnych oraz przeprowadzenie prac mających na celu zabezpieczenie muru przed zamakaniem.

Wymienione wyżej inwestycje służyć będą zarówno mieszkańcom gmin objętych projektem, jak również turystom i kuracjuszom odwiedzającym uzdrowisko w Nałęczowie. Wszystkie działania podejmowane w ramach inwestycji ukierunkowane będą na racjonalne udostępnianie zasobów środowiska przy jednoczesnym zachowaniu mechanizmów służących ochronie przyrody. Realizacja inwestycji pozwoli na zwiększenie walorów funkcjonalno-użytkowych i estetycznych terenów objętych jego zasięgiem dzięki stworzeniu dogodnych warunków do wypoczynku i rekreacji. Dzięki podjętym działaniom wzmocniony zostanie znacząco potencjał walorów środowiska przyrodniczego, co umożliwi rozwój terenów objętych projektem w oparciu o nowe formy aktywności gospodarczej.

Całkowita wartość projektu: 1 225 897, 54 zł
Wydatki kwalifikowalne: 958 680,55 zł
Wartość unijnego dofinansowania: 814 878, 45 zł
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2018-06-30
Data zakończenia realizacji projektu: 2019-12-31

            Projekt realizowany przy współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 7 OCHRONA DZIEDZICTWA KULTURALNEGO, Działania 7.3 TURYSTYKA PRZYRODNICZA.