Ogłoszenie Burmistrza Nałęczowa o naborze wniosków osób zainteresowanych wydzierżawieniem powierzchni w Parku Zdrojowym w Nałęczowie z przeznaczeniem na prowadzenie stoiska handlowego

Print Friendly, PDF & Email


Nałęczów, dnia 19 lutego 2018 r.

IZ.6845.10.2019.JW

O G Ł O S Z E N I E

BURMISTRZ NAŁĘCZOWA

przyjmuje wnioski osób zainteresowanych wydzierżawieniem powierzchni w Parku Zdrojowym w Nałęczowie z przeznaczeniem na prowadzenie stoiska handlowego

1. Wydzierżawieniu podlega 13 stoisk na terenie Parku Zdrojowego w Nałęczowie, których lokalizację określa załącznik graficzny nr 1 do niniejszego ogłoszenia;

2. Umowy zostaną zawarte na cały rok kalendarzowy lub na okres letni;

3. Minimalna powierzchnia, która podlega wydzierżawieniu to 1,5 m2;

4. Miesięczna opłata z tytułu czynszu dzierżawnego za powierzchnię 1,5 m2 wynosi 221,40 zł brutto. Opłata naliczana będzie w dwóch okresach:

  • W okresie letnim obejmującym miesiące od 1 kwietnia do 31 października miesięczna opłata czynszu dzierżawnego wynosić będzie 100 % kwoty,
  • W okresie zimowym obejmującym miesiące od 1 listopada do 31 marca 2020 r., miesięczna opłata czynszu dzierżawnego wynosić będzie 50 % kwoty.

5. Ubiegający się o wydzierżawienie stoiska zobowiązani będą do:

-Prowadzenia sprzedaży jedynie ze stoiska. Zabrania się ustawiania wózków, opakowań, toreb. Zabrania się ustawiania pawilonów i namiotów ogrodowych. Dopuszcza się ustawianie parasoli. Propozycje innych rozwiązań „zadaszeń”, należy uzgodnić z Wydzierżawiającym.

– Prowadzenie sprzedaży owoców sezonowych wyłącznie popakowanych w opakowaniach nie większych niż 50 dag

– Zmiana powierzchni zajmowanej przez stoisko wymaga zmiany umowy.

6 Zgodnie ze Statutem Uzdrowiska przyjętym Uchwałą Nr XXV/167/2009 Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 27 marca 2009 r. na terenie Parku Zdrojowego może być prowadzona sprzedaż wyłącznie pamiątek, wyrobów ludowych, produktów regionalnych lub towarów o podobnym charakterze;

7. Wniosek powinien zawierać:

– imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz jego adres i telefon kontaktowy;

– datę sporządzenia wniosku oraz proponowany okres dzierżawy;

– określenie powierzchni stoiska wraz z jego lokalizacją;

– opis asortymentu;

– własnoręczny podpis.

8. Dzierżawca poza zobowiązaniami wynikającymi z umowy, zobowiązany będzie w szczególności do reagowania na uwagi Wydzierżawiającego oraz Straży Miejskiej w Nałęczowie.

9. Naruszenie zasad określonych w niniejszym ogłoszeniu oraz umowie dzierżawy skutkować będzie brakiem wyrażenia zgody na kolejny okres dzierżawy. W przypadku powtórnego stwierdzenia przez Wydzierżawiającego naruszenia zasad powodować będzie niezwłoczne rozwiązanie obowiązującej umowy.

10. W sytuacji kiedy liczba wniosków spełniających ww. wymagania przekroczy liczbę wyznaczonych stanowisk, w pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski mieszkańców gminy Nałęczów, następnie gmin ościennych oraz kolejne.

Wnioski należy składać w terminie do dnia 20 marca 2019 roku w Urzędzie Miejskim w Nałęczowie ul. Lipowa 3, pokój nr 13. Wnioski, które wpłyną po terminie a także niespełniające wymogów niniejszego ogłoszenia nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje związane z niniejszym ogłoszeniem udzielane są od poniedziałku do piątku w Urzędzie Miejskim w Nałęczowie – pokój nr 28 tel. 81 50 14 500 wew. 32.

BURMISTRZ

WIESŁAW PARDYKA

 Plik źródłowy   

 Wykaz stoisk w Parku Zdrojowym- załącznik graficzny nr 1