Projekcie „Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego”

Projekcie „Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego”
Print Friendly, PDF & Email

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie informuje, że osoby dorosłe uciekające przed wojną, które przybyły legalnie z Ukrainy u do Polski po 24 lutego b.r. i które przebywają na obszarze województwa lubelskiego mają możliwość uczestnictwa w Projekcie „Lubelskie pomaga Ukrainie – nauka języka polskiego” skierowany jest do osób dorosłych, które w wyniku działań wojennych na Ukrainie, przybyły legalnie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej od 24.02.2022 r. W ramach oferowanego wsparcia 1800 migrantów będzie mogło dobrowolnie skorzystać z udziału w nieodpłatnych szkoleniach językowych z języka polskiego.

Planowane jest utworzenie 150 grup szkoleniowych o małym składzie – max. 12-osobowym. Grupy będą tworzone w miejscach zapotrzebowania na tego typu działanie, w terminach dostosowanych do indywidualnych potrzeb, tak aby ułatwić dostęp uczestnikom. Zajęcia – w zależności od preferencji – będą prowadzone w trybie stacjonarnym lub zdalnym. Szkolenia językowe będą prowadzone przez doświadczone instytucje zewnętrzne.

Rolą szkoleń językowych będzie przekazanie podstawowych wiadomości i umiejętności dotyczących porozumiewania się w języku polskim, tak aby ograniczyć uchodźcom trudności związane z barierą językową. Po ukończeniu kursu, jego uczestnik będzie mógł łatwiej komunikować się z otoczeniem w celu zaspokojenia swoich potrzeb w sytuacjach codziennych: w urzędach, sklepach, placówkach medycznych, ośrodkach pomocy, placówkach edukacyjnych dla dorosłych oraz tych, do których będą uczęszczać jego dzieci. Nabycie umiejętności językowych przyczyni się także do wzrostu aktywności zawodowej osób przybyłych z Ukrainy – ułatwi poszukiwanie zatrudnienia, założenie własnej działalności gospodarczej lub utrzymanie posiadanego już miejsca pracy.

Po zakończeniu zajęć, kursanci otrzymają zaświadczenia o zrealizowanym szkoleniu i nabytych umiejętnościach.

Wartość projektu to 2 899 380,00 zł, w tym środki przeznaczone bezpośrednio na szkolenia językowe to 2 521 200,00 zł. Projekt jest realizowany przez Województwo Lubelskie (Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego) w terminie od 1.05.2022 r. do 31.08.2023 r.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Projekcie zapraszamy do kontaktu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nałęczowie, ul. Spółdzielcza 17A, 24-150 Nałęczów, tel. 81 5014481.

Informacje o Projekcie dostępne są również pod adresem: https://www.lubelskie.pl/lubelskie-pomaga-ukrainie-nauka-jezyka-polskiego/

Проєкт «Люблінське допомагає Україні – вивчення польської мови» орієнтований на дорослих, які внаслідок військових дій в Україні, легально прибули на територію Польщі з 24.02.2022 р. В рамках пропонованої підтримки 1800 мігрантів зможе добровільно взяти участь в безкоштовних заняттях з польської мови.

Планується створити 150 навчальних груп з малим складом – максимально 12 осіб. Групи будуть створені у місцях, де існує така потреба, у термінах адаптованих до індивідуальних потреб, щоб полегшити доступ учасникам. Заняття – в залежності від потреб та уподобань – будуть проводитися стаціонарно та дистанційно. Мовні курси проводитимуться досвідченими зовнішніми установами.

Метою мовних курсів буде передання базових знань та навичок спілкування польською мовою, так щоб зменшити труднощі, пов’язані з мовним бар’єром у біженців. Після закінчення курсу, учасник зможе краще спілкуватися в оточені з метою заспокоєння своїх потреб у щоденних життєвих ситуаціях: в адміністрації, магазинах, медичних установах, центрах допомоги, навчальних закладах для дорослих та дітей. Вивчення мови сприятиме зростанню парцездатності осіб з України – полегшить пошук роботи, відкриття власного бізнесу або збереження вже існуючого робочого місця.

По завершенню курсу слухачі отримають сертифікати про завершене навчання та набуті навички.

Вартість проєкту: 2 899 380,00 злотих, у тому числі кошти виділені безпосередньо на мовні курси: 2 521 200,00 злотих. Проєкт реалізовується Люблінським воєводством (Департамент Культури, Освіти та Національної спадщини) у терміні від 1.05.2022 р. до 31.08.2023 р.