Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Przedszkola im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie

Print Friendly, PDF & Email

                                                                          Załącznik do zarządzenia

                                      Nr212/2017 z dn. 27.03.2017r.

           Burmistrz Nałęczowa        

ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora

Przedszkola im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie

 

1.Do konkursu na stanowisko dyrektora mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w  rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz.1436 z póżn.zm), a  w szczególności które:

1) posiadają stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;

2) ukończyły studia wyższe magisterskie i posiadają przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w tym przedszkolu;

3) ukończyły studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli – dotyczy również osób niebędących  nauczycielami;

4) posiadają co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego:

5) w okresie ostatnich pięciu lat pracy przed przystąpieniem do konkursu na  stanowisko dyrektora uzyskały co najmniej dobrą ocenę pracy, albo w okresie ostatniego roku przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskały  pozytywną ocenę dorobku zawodowego a w przypadku nauczyciela akademickiego pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej;

6)  spełniają  warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy  na stanowisku kierowniczym – dotyczy również osób niebędących nauczycielami;

7) nie były karane karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy  z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2016r. poz. 1379 z późn. zm.) a w przypadku nauczyciela akademickiego- karą dyscyplinarną, o której  mowa w art. 140 ust 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o  szkolnictwie wyższym ( Dz. U. z 2016r., poz. 1842 z późn.zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

8)  nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub   umyślne przestępstwo skarbowe – dotyczy również osób niebędących nauczycielami;

9)  nie toczy się przeciwko nim postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

10) nie były karane zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.168 z późn. zm.) – dotyczy również osób niebędących nauczycielami;

11) złożyły oświadczenie lustracyjne bądź informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego do Kuratorium Oświaty w Lublinie – zgodnie  z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2016 r. poz. 1721 z późn.zm.) ( dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.) – dotyczy również osób niebędących nauczycielami;

12) posiadają obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze  Gospodarczym oraz  Konfederacji Szwajcarskiej –  w przypadku osób niebędących nauczycielami;

13) ukończyły studia magisterskie – w przypadku osób niebędących nauczycielami;

14) posiadają co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż na stanowisku kierowniczym – w przypadku osób niebędących nauczycielami;

15) mają pełną zdolność do czynności prawnych i korzystają z pełni praw publicznych – w przypadku osób niebędących nauczycielami;

16) nie toczy się przeciwko nim postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne – w przypadku osób niebędących nauczycielami;

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania przedszkola;

2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz obywatelstwo kandydata;

3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

– stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, albo

– stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

– stażu pracy, w tym na stanowisku kierowniczym–w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy;

5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów poświadczające posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu  kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;

7) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego:

8) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

9) oświadczenie, że przeciw kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

10) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

11) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, których mowa w art.31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych(Dz.U. z 2013 r.,poz.168,z późn. zm);

12) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art.. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2016 r. poz. 1721, z późn. zm.).

13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa  w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U.  z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) lub w art. 140 ust 1 ustawy  z dnia 27 lipca 2005 r.– Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016r. poz. 1842 z późn.zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14) Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2016r. poz.922)  w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3. Oferty należy składać albo przesyłać w zamkniętych kopertach opisanych „Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola im. Adama Żeromskiego w Nałęczowie” wraz z podaniem adresu do korespondencji i numeru telefonu do kontaktu, na adres Urząd Miejski w Nałęczowie ul. Lipowa 3, 24-150 Nałęczów (pok. nr 13),  w terminie do dnia 20 kwietnia 2017 r. do  godz. 15.00. Decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Nałęczowie.

4. W przypadku przesłania oferty pocztą decyduje data nadania przesyłki potwierdzona stemplem pocztowym odciśniętym na ofercie.

5. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Nałęczowa.

6. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci i członkowie komisji konkursowej zostaną powiadomieni indywidualnie.

Burmistrz

Andrzej Ćwiek

 

Dokumenty źródłowe:

Zarządzenie Burmistrza Nałęczowa Nr 212/2017 z dnia 27 marca 2017 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 212/2017 z dnia 27 marca 2017 r.

Wyniki naboru