Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej

Print Friendly, PDF & Email

Nałęczów, dn. 27.03.2017 r.

OGŁOSZENIE

Urząd Miejski w Nałęczowie informuje, że w związku z ogłoszonym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego w 2017 r. w następującym zakresie:

I.            kultury,  sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

Ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy, które prowadzą działalność statutową w określonych wyżej dziedzinach, do udziału w pracach Komisji Konkursowych do rozpatrywania ofert złożonych w ww. konkursie.

Konkurs dotyczy zadania publicznego w zakresie:

I.            Kultury,  sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

1)      na wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych i artystycznych wzbogacających ofertę kulturalną w formie konkursów, przeglądów, wystaw i innych form służących rozwojowi działalności kulturalnej i artystycznej oraz poświęconych ukazywaniu tradycji i obyczajów.

2)      wspieranie twórczości literackiej w zakresie wydawania książek i innych wydawnictw o charakterze niekomercyjnym, promujących Nałęczów i okolice, ukazujących historię i tradycje Gminy.

Zgodnie z art. 15 ust. 2d o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w skład komisji konkursowej  wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez te podmioty i biorących udział w konkursie.

Udział w pracach komisji jest bezpłatny.

 

Do zadań Komisji Konkursowej należy:

  1. ocena formalna i merytoryczna zgłaszanych ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie,
  2. proponowanie podziału środków pomiędzy wybranych oferentów,
  3. rekomendowanie ofert do dofinansowania Burmistrzowi Nałęczowa.

Organizacje/ podmioty zgłaszają swoje kandydatury na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Zgłoszenia kandydatów na członków Komisji konkursowej podpisane przez zainteresowane osoby oraz organizacje zgłaszające, należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Kandydaci do Komisji Konkursowej – KULTURA” osobiście do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Nałęczowie, ul. Lipowa 3, 24-150 Nałęczów, pok. Nr 13, lub pocztą (decyduje data wpływu do Urzędu).

Kandydatów na członków Komisji należy zgłaszać w terminie do 04 kwietnia 2017 roku do godziny 1000.

Burmistrz Nałęczowa

     Andrzej Ćwiek