Konsultacje Społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Nałęczowie w sprawie zmiany programu współpracy Gminy Nałęczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok

Print Friendly, PDF & Email

Komunikat w sprawie konsultacji uchwały Rady Miejskiej w Nałęczowie w sprawie zmiany programu współpracy   Gminy Nałęczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok

Burmistrz Nałęczowa zaprasza do konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej  w Nałęczowie w sprawie zmiany Rocznego programu współpracy z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i wolontariacie na 2017r.

 

Prawo udziału w konsultacjach mają organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego, które mają siedzibę na terenie Gminy
Nałęczów.

Celem konsultacji jest poznanie uwag i opinii organizacji pozarządowych odnoszących się do projektu przedmiotowej uchwały.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 06.06.2017 r.

Termin zakończenia konsultacji: 27.06.2017r.

 

Konsultacje będą przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii i złożenia uwag do projektu zmiany Programu.
Opinie i uwagi można zgłaszać na druku formularza, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.06.2017 r.:

– pocztą elektroniczną na adres email: sekretariat@naleczow.pl

– osobiście –  pok. nr 13. Sekretariat Urzędu Miejskiego w Nałęczowie

 

 

Nałęczów, dnia 06.06.2017r.

 

Burmistrz Nałęczowa

Andrzej Ćwiek

 

Projekt uchwały

formularz zgłaszania opinii