OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NAŁĘCZOWA z dnia 07.05.2024 r. o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Nałęczowie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Nałęczów

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NAŁĘCZOWA z dnia 07.05.2024 r. o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Nałęczowie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Nałęczów
Print Friendly, PDF & Email

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NAŁĘCZOWA

z dnia 07.05.2024 r.

o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Nałęczowie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Nałęczów

 

Burmistrz Nałęczowa, działając na podstawie art. 6 oraz art.  7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r.  o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 278),  zawiadamia  o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Nałęczowie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Nałęczów

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji, w szczególności od mieszkańców Gminy Nałęczów, podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na terenie Gminy Nałęczów działalność gospodarczą lub społeczną i pozostałych zainteresowanych osób i podmiotów uwag do wyżej wymienionego projektu uchwały.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w okresie od dnia 07.05.2024r. do dnia 13.06.2024 r.
w następujących formach:

 1. Zbierania uwag w postaci wypełnionego papierowego lub elektronicznego formularza uwag.

            Formularz uwag dostępny będzie:

 • na stronie internetowej naleczow.pl w zakładce Gminny Program Rewitalizacji
 • na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
  w Nałęczowie https://umnaleczow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=84 w zakładce Ogłoszenia
 • w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nałęczowie ul. Lipowa 3,
  24-150 Nałęczów pokój nr 13 (sekretariat) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Wypełnione formularze uwag należy dostarczać:

 • drogą elektroniczną na adres e-mailowy: um@naleczow.pl
 • za pomocą skrytki ePUAP na adres: /UMNaleczow/Skrytka_ESP
 • drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego w Nałęczowie ul. Lipowa 3,
  24-150 Nałęczów
 • bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Nałęczowie ul. Lipowa 3, 24-150 Nałęczów
  pokój nr 13 (sekretariat) od poniedziałki do piątku w godzinach pracy urzędu.
 1. 2. Spotkania konsultacyjnego otwartego z interesariuszami rewitalizacji, na którym zostaną omówione główne założenia projektu uchwały Rady Miejskiej w Nałęczowie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Nałęczów. Spotkanie odbędzie się w dniu 03.06.2024r.
  o godzinie 16:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nałęczowie, ul. Lipowa 3,
  24-150 Nałęczów (pokój nr 16 – sala konferencyjna)
 2. Zbierania uwag ustnych:
 • w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Nałęczowie pod numerem telefonu (81) 50-14-500 wew. 37
 • osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nałęczowie, ul. Lipowa 3, 24-150 Nałęczów,
  w pokoju nr 14 w godzinach od 7:30-15:30
 • osobiście w trakcie trwania spotkania konsultacyjnego w dniu 03.06.2024r., które odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nałęczowie, ul. Lipowa 3, 24-150 Nałęczów
  (pokój nr 16 – sala konferencyjna) o godz. 16:00.

Uwagi do projektu uchwały można składać do dnia 13.06.2024r.         

Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje:

 • z datą wpływu przed dniem 07.05.2024 r. oraz po dniu 13.06.2024 r.,
 • anonimowe – niepodpisane imieniem i nazwiskiem,
 • przesłane w formie innej niż na formularzu konsultacyjnym (z wyjątkiem uwag ustnych bądź propozycji i opinii zgłoszonych w sposób określony w pkt. 3 niniejszego
  obwieszczenia).

W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Miejskiego w Nałęczowie.

 

Poniższe materiały informacyjne:

 • zarządzenie Nr 1/2024 Burmistrza Nałęczowa z dnia 07 maja 2024r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Nałęczowie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Nałęczów,
 • projekt uchwały Rady Miejskiej w Nałęczowie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Nałęczów
 • formularz zgłaszania uwag,
 • obwieszczenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Nałęczowie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Nałęczów,
 • obowiązek informacyjny (klauzula informacyjna).

zostaną zamieszczone w wersji elektronicznej na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nałęczowie https://umnaleczow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=84 w zakładce Ogłoszenia, na stronie internetowej www.naleczow.pl w zakładce Gminny Program Rewitalizacji oraz będą dostępne w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Nałęczowie ul. Lipowa 3, 24-150 Nałęczów

Informacje o konsultacjach społecznych zostaną podane do publicznej wiadomości:

 • przez publikację w prasie w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1914),
 • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nałęczowie https://umnaleczow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=84 w zakładce Ogłoszenia ,
 • na stronie internetowej naleczow.pl w zakładce Gminny Program Rewitalizacji,
 • w mediach społecznościowych: https://www.facebook.com,
 • na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nałęczowie ul. Lipowa 3, 24-150 Nałęczów,
 • przez wywieszenie w widocznym miejscu w miejscowościach znajdujących się w wyznaczonych obszarach rewitalizacji,
 • przez wywieszenie w widocznym miejscu we wszystkich sołectwach Gminy Nałęczów.

 

Raport podsumowujący każdą z form konsultacji społecznych zostanie opracowany zgodnie z art. 6 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji i zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.naleczow.pl oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nałęczowie (https://umnaleczow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=84)w zakładce Ogłoszenia oraz na żądanie osób zainteresowanych, zostanie udostępniony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nałęczowie ul. Lipowa 3,
24-150 Nałęczów pokój nr 13 (sekretariat).

 

Burmistrz Nałęczowa

/-/ Wiesław Pardyka

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Nałęczowa z siedzibą w Nałęczowie ul. Lipowa 3,
  24-150 Nałęczów, adres email: um@naleczow.pl, numer telefonu: (81) 50-14-500.
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@naleczow.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 • Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z udziałem w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Nałęczowie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Nałęczów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z ustawą z dnia 9 października 2015 r.
  o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 278 ze zm.), zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/2024 Burmistrza Nałęczowa z dnia 07 maja 2024r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Nałęczowie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Nałęczów;
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3 tj. przez okres obowiązywania „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nałęczów na lata 2023-2030” oraz
  w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z realizacją umowy, ustalonym zgodnie
  z odrębnymi przepisami, tj. Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
 • Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, z tym że w przypadku gdy dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą, to realizacja prawa do informacji o źródle ich pozyskania (art. 15 ust. 1 lit. g RODO) przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO;
 5. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
  w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych osobowych (RODO);
 • Podanie przez Państwa danych osobowych w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem prawnym jest
  obowiązkowe, a ich nieprzekazanie skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
 • Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania
  danych osobowych, jak również podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.