Zarządzenie Nr 658/2024 Burmistrza Nałęczowa z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024r. oraz określenia regulaminu pracy komisji

Print Friendly, PDF & Email