Zapytanie ofertowe- Fundusz sprawiedliwości

Print Friendly, PDF & Email
Projekt pn.: o powierzenie realizacji zadań jednostce zaliczonej do sektora finansów publicznych w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości””

Nałęczów, dn. 06.09.2018 r.

Zamawiający:          

Gmina Nałęczów     

ul. Lipowa 3             

24-150 Nałęczów      

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Rozdział I – tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro, z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dokonanym na podstawie art. 4 pkt 8 ww. ustawy.

Postępowanie prowadzone jest w ramach ogłoszonego dnia 29 września 2017 r. Programu I Priorytetu IIIB ”Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem”.

Rozdział II – Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest nabycie w imieniu własnym na rzecz ochotniczych straży pożarnych: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. Zadanie będzie realizowane na terenie gminy Nałęczów (powiat puławski) i będzie polegało na zakupie:

1. Latarek akumulatorowych- 6 sztuk

PELI LED 3715ZO lub równoważna, o parametrach nie gorszych, niż model wskazany

2. Sprzętu do oznakowania miejsca akcji – 1 zestaw

3. Zestawu  uniwersalnych klinów do stabilizacji pojazdu- 1 komplet

4. Zestawu uniwersalnych podpór MikoRescueTech – 1 komplet

PT-1200 lub równoważna, o parametrach nie gorszych, niż model wskazany

5. Piły ratowniczej do szyb klejonych – 1 sztuka

6. Plandeki wielofunkcyjnej do rozłożenia na ziemi- 1 sztuka

7. Zabezpieczenia poduszki powietrznej pasażera – 1 sztuka

 

 

Rozdział III – sposoby porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

W niniejszym postępowaniu Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną. Wszelką korespondencję należy kierować na adres:

– w formie pisemnej: Urząd Miejski w Nałęczowie, ul. Lipowa 3, 24-150 Nałęczów, tel. 81 5014500,

– w formie elektronicznej: um@naleczow.pl

 

 

Rozdział IV – sposób przygotowania oferty

1.Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

2.Treść oferty musi odpowiadać zapytaniu ofertowemu pod rygorem odrzucenia oferty.

3.Oferta musi zawierać wszystkie elementy wskazane we wzorze formularza ofertowego, załączonego do niniejszego zapytania.

4.Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim oraz zostać złożona w formie wskazanej w Rozdziale V.

 

Rozdział V – miejsce i termin złożenia oferty

1.Oferty należy składać w terminie do dnia 20  września 2018 roku do godz. 15:00:

1)      w formie pisemnej: osobiście w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Nałęczowie, ul. Lipowa 3, 24-150 Nałęczów,

2)      w formie elektronicznej na adres: um@naleczow.pl

2. Oferty otrzymane po terminie wskazanym powyżej nie będą rozpatrywane.

 

Rozdział VI – sposób obliczenia ceny oferty

1.W ofercie należy podać cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.

2.Cenę jak i elementy składowe ceny należy podać w jednym wariancie, w złotych polskich, określoną cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Brak określenia ceny w postaci słownej nie będzie skutkował jej odrzuceniem.

3.W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszym Zapytaniu Ofertowym oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

 

Rozdział VII – wybór oferty najkorzystniejszej

1 . Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym Zapytaniu Ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza.

2. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią następujące przesłanki:

1)      nie złożono żadnej oferty;

2)      cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

3)      wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia.

3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi w sposób wskazany w niniejszym Zapytaniu Ofertowym poszczególnych Wykonawców, którzy złożyli oferty.

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może, bez dodatkowego wzywania Wykonawcy do zawarcia umowy, wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

 

 

 

Załączniki: