Zapraszamy do składania propozycji przedsięwzięć w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nałęczów- prezentacja z II spotkania konsultacyjnego

Print Friendly, PDF & Email

Gmina Nałęczów jest w trakcie opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji, który określi, jakie kompleksowe działania należy podjąć na rzecz mieszkańców, przestrzeni publicznej, środowiska i gospodarki na wyznaczonym obszarze rewitalizacji.

Zachęcamy Państwa do zgłaszania propozycji projektów, które w przyszłości mogłyby być realizowane w Gminie Nałęczów w obszarze przeznaczonym do rewitalizacji tj.: Obszar I miasta Nałęczów[1], sołectwo Czesławice i sołectwo Kolonia – Bronice, a także na obszarze zdegradowanym obejmującego sołectwa Kolonia – Bochotnica, Drzewce, Sadurki, Strzelce.

Wpisanie zaproponowanego projektu do LPR umożliwi Państwu, gminie lub innemu uprawnionemu podmiotowi ubieganie się o środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich. Dodatkowo wpisanie projektu do LPR spowoduje uzyskanie preferencji podczas oceny projektów w ramach innych działań RPO WL: 3.1., 5.2., 5.3., 5.5., 7.1., 9.1., 9.3., 11.1., 11.2, 12.2., 13.1., 13.2. Typy projektów, w które powinien wpisywać się proponowany projekt aby mógł uzyskać dofinansowanie lub preferencje punktowe znajdują się w Załączniku nr 1 do Karty projektu rewitalizacyjnego.

Wskazane przez Państwa projekty mogą dotyczyć zarówno działań infrastrukturalnych, jak i działań miękkich (szkolenia, kursy, warsztaty, itp.).


Informujemy, że na prośbę mieszkańców termin składania propozycji projektów został wydłużony do 18 września 2019 r. ( środa) do godz. 15:00. Wypełnione karty projektu rewitalizacyjnego należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Nałęczowie lub przesłać na adres email: mkalita@naleczow.pl. Więcej informacji (81)50-14-500 w. 32

Do pobrania KARTA PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO

Prezentacja z II spotkania konsultacyjnego w dn. 13.09.2019 r. PREZENTACJA