Zachęcamy do śledzenia przebiegu XLII Sesji Rady Miejskiej

Zachęcamy do śledzenia przebiegu XLII Sesji Rady Miejskiej
Print Friendly, PDF & Email
Zachęcamy do śledzenia przebiegu XLII Sesji Rady Miejskiej w Nałęczowie.
Początek sesji 25 listopada (czwartek) o godz. 15:00, zdalnie, z transmisją on-line dostępną na stronie www.naleczow.pl w zakładce Obrady Rady Miejskiej.
Porządek sesji przedstawia się następująco:
 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja o działalności Burmistrza między sesjami.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Nałęczów na 2022 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Nałęczów na 2022 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Nałęczów na 2022 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przyjęcia od Samorządu Województwa Lubelskiego zadania publicznego w zakresie bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich Nr 826 i Nr 830 na terenie miasta Nałęczów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Nałęczowa.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki nr 304 w obrębie Bochotnica m. Nałęczów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Nałęczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.
 11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Nałęczów za rok szkolny 2020/2021.
 12. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych za rok 2020 złożonych do Burmistrza Nałęczowa.
 13. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych radnych za rok 2020 złożonych do Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz złożonych do Wojewody Lubelskiego.
 14. Oświadczenia, zapytania i wolne wnioski.
 15. Odpowiedzi na zapytania.
 16. Interpelacje.
 17. Zamknięcie obrad.

Zachęcamy do śledzenia obrad.