Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego rozbudowę cmentarza parafialnego w Nałęczowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego rozbudowę cmentarza parafialnego w Nałęczowie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko