Uwaga! Można ponownie składać wnioski o dodatek osłonowy

Print Friendly, PDF & Email

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od stycznia 2024 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nałęczowie ponownie można składać wnioski o dodatek osłonowy.

Ustawą z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła, której przepisy weszły w życie 31 grudnia 2023 r., znowelizowana została ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym. Wprowadzone zmiany umożliwiają ubieganie się o wypłatę dodatku osłonowego również w 2024 r.

Dodatek osłonowy przysługuje:

  1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2100 zł,
  2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę –  za rok bazowy 2022.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego organ ma możliwość zastosowania mechanizmu złotówka za złotówkę czyli przyznania kwoty dodatku osłonowego w wysokości pomniejszonej o kwotę przekroczenia tego kryterium, jednak nie niższej niż 20 zł.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Wnioski o dodatek osłonowy za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. można składać do dnia 30 kwietnia 2024 r. Wnioski złożone po tym dniu pozostawia się bez rozpoznania.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła kwoty dodatku osłonowego zostały zwaloryzowane średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. w stosunku do 2021 r., określonym w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. (M.P. Poz. 68)  tj. o 14,4 %.

Dodatek osłonowy za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. wynosi 50% kwot rocznych wskazanych w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. w art. 2 ust. 5:

1) 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2) 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

3) 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

4) 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

 

–  z uwzględnieniem podanego wyżej wskaźnika waloryzacji jest to do wypłaty:

  • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego 2- 3 osobowego,
  • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego 4-5 osobowego,
  • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r., w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków wynosi 50% kwot rocznych wskazanych w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. w art. 2 ust. 6:

1) 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2) 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

3) 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

4) 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

 

–  z uwzględnieniem podanego wyżej wskaźnika waloryzacji jest to do wypłaty:

  • 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
  • 429,00 zł dla gospodarstwa domowego 2- 3 osobowego,
  • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego 4-5 osobowego,
  • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

 

Druki wniosków o dodatek osłonowy są dostępne w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nałęczowie przy ul. Spółdzielczej 17A, w godzinach 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku lub do pobrania ze strony internetowej pod adresem:

https://naleczow.naszops.pl/dodatek-oslonowy

 

Do pobrania

Wzór wniosku

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych