Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2024 r. uległy zmianie przepisy dotyczące świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekunów osób z orzeczoną niepełnosprawnością

Print Friendly, PDF & Email

Szanowni Państwo,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie informuje, że z dniem 1 stycznia 2024 r. uległy zmianie przepisy dotyczące świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekunów osób z orzeczoną niepełnosprawnością.

Najbardziej istotną zmianą jest możliwość ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne z tytułu opieki nad niepełnoletnim dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności również przez rodziców /opiekunów/ pozostających w stosunku pracy, prowadzących działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne, a także posiadających własne świadczenie np. emerytalne lub rentowe albo świadczenie rodzicielskie na inne dziecko.

 

Szczegółowe zmiany w przepisach regulujących zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego obowiązujące od 1 stycznia 2024 r. – w tym nowe brzmienie art. 17 ustawy
o świadczeniach rodzinnych:

– świadczenie pielęgnacyjne przysługuje wyłącznie osobom sprawującym opiekę nad osobą w wieku do ukończenia 18. roku życia (art. 17 ust. 1),

– uchylenie warunku rezygnacji lub niepodejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (oznacza to, że osoby sprawujące opiekę nie muszą rezygnować z aktywności zawodowej aby otrzymać świadczenie pielęgnacyjne, dotyczy to również rolników i domowników rolników),

– uchylenie negatywnej przesłanki uniemożliwiającej przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego, jeśli osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do własnej emerytury, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia
2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, lub świadczenia pieniężnego przyznanego na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 lutego 2023 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia,

– uchylenie art. 27 ust. 5 ustawy o świadczeniach rodzinnych, ograniczającego zbiegi wymienionych w tym przepisie świadczeń rodzinnych (m.in. świadczenie rodzicielskie, świadczenie pielęgnacyjne, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego).

Zmianie uległ również katalog osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Zgodnie
z nowym brzmieniem art. 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenie pielęgnacyjne od 1 stycznia 2024 r. przysługuje:

1) matce albo ojcu,

2) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359 oraz z 2022 r. poz. 2140) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom,

3) opiekunowi faktycznemu dziecka,

4) rodzinie zastępczej, osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego,

 

– jeżeli sprawują opiekę nad osobą w wieku do ukończenia 18. roku życia legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Ponadto nowe regulacje dotyczące świadczenia pielęgnacyjnego przewidują, że w przypadku  gdy opiekun sprawuje opiekę nad więcej niż jedną osobą niepełnosprawną w wieku do ukończenia 18. roku życia legitymującą się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności, to wysokość świadczenia pielęgnacyjnego podwyższa się po 100% na drugą i każdą kolejną osobę, nad którą sprawowana jest opieka.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nałęczowie pod numerami telefonów: 81/50 14 481 w. 24, 28 i 33, 513 177 989,  513 163 393 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Więcej informacji również na stronie internetowej Ośrodka Pomocy w Nałęczowie pod adresem:

https://naleczow.naszops.pl/n,uwaga-wazne-zmiany-w-swiadczeniach-dla-opiekunow-osob-niepelnosprawnych

 

Wnioski o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego na nowych zasadach lub na starych zasadach dla osób, które kontynuują prawo nabyte przed 31 grudnia 2023 r., są dostępne w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Spółdzielczej 17A,  pokój nr 13  lub do pobrania ze strony internetowej ośrodka pod adresem:

https://naleczow.naszops.pl/formularze-do-pobrania