Ruszają konsultacje społeczne Programu współpracy Gminy Nałęczów z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

Ruszają konsultacje społeczne Programu współpracy Gminy Nałęczów z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok
Print Friendly, PDF & Email
Burmistrz Nałęczowa zaprasza do konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Nałęczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022 rok”.

Prawo udziału w konsultacjach mają organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie gminy Nałęczów.

Celem konsultacji jest poznanie uwag i opinii odnoszących się do projektu przedmiotowego Programu.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 10.11.2021 r.

Termin zakończenia konsultacji: 23.11.2021 r.

Konsultacje będą przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii i złożenia uwag do projektu Programu. Opinie i uwagi można zgłaszać na druku Formularza konsultacyjnego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.11.2021 r. pocztą elektroniczną na adres email: sekretariat@naleczow.pl

Szczegółowe zasady przeprowadzenia konsultacji określa Zarządzenie Nr 331/2021 Burmistrza Nałęczowa z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Gminy Nałęczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”.

Nałęczów, dnia 04.11.2021 r.

Burmistrz Nałęczowa

Wiesław Pardyka

Zarządzenie Nr 331/2021 z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Gminy Nałęczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 331 – projekt Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 331 – formularz konsultacyjny