Informacja ws. pomocy żywnościowej

Informacja ws. pomocy żywnościowej
Print Friendly, PDF & Email

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie, informuje, iż osoby najbardziej potrzebujące z terenu gminy Nałęczów mogą zgłaszać się do siedziby tut. Ośrodka w celu weryfikacji uprawnień i uzyskania


„Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2021.

Z pomocy żywnościowej w formie paczki żywnościowej może skorzystać osoba samotnie gospodarująca lub rodzina znajdująca się w trudnej sytuacji życiowej, spełniająca kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, tj. w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności                w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania                z pomocy społecznej, tj.:

– 1542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej;

– 1161,60 zł dla osoby w rodzinie.

Objaśnienie:

Na dochód określony w przepisach ustawy o pomocy społecznej składają się przychody wszystkich członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub                           w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszone o:

*           miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu;

*          składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

*          kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu wlicza się m.in.

wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło, wynagrodzenie za pracę dorywczą, świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, z wyłączeniem świadczeń jednorazowych, renty, emerytury, alimenty, odliczane (przez pracodawcę) od wynagrodzeń obciążenia komornicze z tytułu postępowań administracyjnych, spłata rat pożyczki czy ubezpieczenia, zasiłki dla bezrobotnych, dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej,  dochody z gospodarstwa rolnego, świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe i okresowe), dochody z majątku rodziny (czynsze najmu i dzierżawy), dodatek mieszkaniowy, dodatek energetyczny.

Do dochodu nie wlicza się

*          jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;

*          zasiłku celowego;

*          pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;

*          wartości świadczenia w naturze;

*          świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;

*          świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r.                        o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych                      z powodów politycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 319 i 1578), i pomocy pieniężnej,              o której mowa w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji i okresu powojennego (Dz. U. z 2020 r. poz. 517), w art. 7a ust. 2 ustawy z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach md uranu i batalionach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 619), w art. 5a ust. 2 ustawy              z dnia 31 maja 1996 r. o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U. z 2019 r. poz. 1168), w art. 10a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. z 2020 r. poz. 684) oraz w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych;

*          dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;

*          świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r.               o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r.                    o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821);

*          świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2019 r. poz. 1598);

*          świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. poz. 2529);

*          nagrody specjalnej Prezesa Rady Ministrów przyznawanej na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz                           z 2020 r. poz. 568 i 695);

*          pomocy finansowej przyznawanej repatriantom, o której mowa w ustawie z dnia                                      9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1472);

*          środków finansowych przyznawanych w ramach działań podejmowanych przez organy publiczne, mających na celu poprawę jakości powietrza lub ochronę środowiska naturalnego;

*          zwrotu kosztów, o których mowa w art. 39a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4, 619 i 762).

W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nałęczowie,
ul. Spółdzielcza 17A, 24-150 Nałęczów,
lub pod numerem tel. 81 501 44 81 lub tel. kom. 513 163 393, 513 177 989.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 29 października 2021 r.