Nabór wniosków do udziału w projekcie – „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”

Nabór wniosków do udziału w projekcie – „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”
Print Friendly, PDF & Email

Informujemy, że do dnia 5 grudnia 2019r. będzie prowadzony nabór wniosków do udziału w projekcie polegającym na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków.

Warunkiem koniecznym udziału w projekcie jest brak jakichkolwiek zobowiązań wobec Gminy z tytułu należności podatkowych, opłat za wodę, wywóz śmieci itp.

W przypadku pozyskania dofinansowania projekt zostanie zrealizowany przez Gminę Nałęczów do 31.12.2021 r.

Realizacja inwestycji będzie uzależniona od możliwości finansowych gminy oraz od pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych.

Warunki udziału w projekcie:

 1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków będzie mogła być realizowana na zamieszkałych posesjach położonych na terenie Gminy Nałęczów, których właściciele na stałe zamieszkują na terenie gminy.
 2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków nie będzie realizowana na nieruchomościach, które znajdują się na obszarze objętym aglomeracją. Obszar Aglomeracji Nałęczów został wyznaczony Uchwałą nr XII/183/2015 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Nałęczów.
 3. Szacunkowy koszt budowy przydomowej oczyszczalni ścieków wynosi ok. 15.000 złotych netto (w zależności od liczby osób zamieszkałych na danej posesji oraz typu przydomowej oczyszczalni ścieków, uzależnionego od warunków geologicznych).
 4. Przewidywane koszty partycypacji właściciela nieruchomości w budowie przydomowej oczyszczalni ścieków to: ok. 6 655,50 zł, co stanowi: 36,37% kosztów netto oraz wartość podatku VAT + VAT od dotacji. Ostateczna kwota wkładu własnego zostanie ustalona po wyłonieniu przez Gminę Nałęczów Wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego.
 5. Osoby zainteresowane budową przydomowych oczyszczalni ścieków powinny złożyć pisemną deklarację, której wzór znajduje się w załączeniu do niniejszej informacji. Przedmiotowa Deklaracja jest również dostępna w Urzędzie Miejskim w Nałęczowie.
 6. Deklaracje będą przyjmowane w Sekretariacie Urzędu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 grudnia 2019 r.
 7. Deklaracje złożone po terminie będą rozpatrywane w zależności od uwarunkowań związanych z  uzyskanym dofinansowaniem.
 8. Deklaracje będą rozpatrywane według kolejności ich składania.
 9. Deklaracja powinna być złożona przez właściciela nieruchomości. W przypadku współwłasności deklaracja musi być podpisana przez wszystkich współwłaścicieli.
 10. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków będzie realizowana tylko na działce/działkach podanych w deklaracji i w żadnym wypadku nie może przekroczyć granicy tej działki/działek.
 11. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków nie będzie realizowana na nieruchomościach, na których nie będzie to możliwe ze względów technicznych.
 12. Warunki realizacji i finansowania projektu zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Nałęczów, a właścicielem/współwłaścicielami nieruchomości. Propozycja zawarcia umowy zostanie przedstawiona zainteresowanym osobom po uzyskaniu zapewnienia finansowania dla przedmiotowego zamierzenia. W przedmiotowej umowie zostaną również określone terminy realizacji i wysokość udziału finansowego.

Deklaracja udziału w przedsięwzięciu!

UWAGA!!! Prosimy o przeanalizowanie minimalnych odległości, jakie muszą być zachowane przy lokalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków (wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.)

Elementy zagospodarowania lub zabudowy terenu Odległość w metrach od
Osadnika Drenażu
Granica posesji lub droga 2m 2 m
Dom mieszkalny 5 m
Studnia – ujęcie wody pitnej 15 m 30 m
Rurociągi z gazem, wodą 1,5m 1,5 m
Kable elektryczne 0,8 0,8m
Drzewa i krzewy 3 m