Uwaga przedsiębiorcy posiadający licencję TAXI – weryfikacja licencji wydanych przed 17 września 2023 r.

Print Friendly, PDF & Email

Uwaga przedsiębiorcy posiadający licencję TAXI !!!

Informujemy, że dnia 17 września 2023r. nastąpiła zmiana ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym, w wyniku której konieczna jest

Weryfikacja licencji TAXI wydanych przed 17 września 2023 r.

Obowiązek weryfikacji licencji spoczywa na wszystkich taksówkarzach, którzy otrzymali licencję przed 17 września 2023 roku. Termin na dopełnienie formalności upływa z końcem marca bieżącego roku.

W wyniku zmian w ustawie na przedsiębiorców posiadających licencję na przewóz osób taksówką został nałożony obowiązek przedstawienia organowi, który wydał licencję, dokumentów w formie pisemnej, w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej. Dokumenty (oryginały lub notarialnie potwierdzone kopie dokumentów) należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Nałęczowie, a są to:

1. zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem dokumentów do weryfikacji, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz nie byli prawomocnie skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a także za przestępstwa, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii, a ponadto nie orzeczono prawomocnie wobec nich zakazu wykonywania zawodu kierowcy (a w przypadku obcokrajowców spoza UE i EOG również zaświadczenia o niekaralności z kraju pochodzenia wraz z tłumaczeniem przysięgłym),

2. zaświadczenie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowcy (dotyczy przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewóz, zatrudnionych przez niego kierowców, jak również osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz wykonujących osobiście przewóz na jego rzecz),

3. orzeczenie stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy (dotyczy przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewóz, zatrudnionych przez niego kierowców, jak również osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz wykonujących osobiście przewóz na jego rzecz),

4. prawo jazdy.

Taksówkarze mają czas na złożenie dokumentów do 31 marca 2024 roku.
W przypadku niezłożenia wymaganych dokumentów lub niespełnienia wymagań ustawowych, licencje wydane przed dniem 17 września 2023 r. zachowują ważność do upływu okresu, na który zostały udzielone, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2024 r.

Podstawą prawną jest: art. 14 ust. 1-3 ustawy z 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 poz. 1123).

Wzór wniosku o weryfikację licencji