Ogłaszamy nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji oceniającej oferty na zadania z zakresu turystyki w 2022 r.

Ogłaszamy nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji oceniającej oferty na zadania z zakresu turystyki w 2022 r.
Print Friendly, PDF & Email

Informujemy, że do 7 marca 2022 r. prowadzony jest nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej, która przeprowadzi procedurę otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu upowszechniania krajoznawstwa i turystyki, ogłoszonego Zarządzeniem Burmistrza Nałęczowa Nr 369/2022  z dnia 17 lutego 2022  roku.

Treść ogłoszenia wraz z formularzem zgłoszenia przedstawicieli do komisji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nałęczowie, pod adresem:

https://umnaleczow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=84&p1=szczegoly&p2=1726160

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć do dnia 7 marca 2022 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie do komisji konkursowej – krajoznawstwo i turystyka” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nałęczowie, ul. Lipowa 3, 24-150 Nałęczów,
pok. nr 13, lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Urzędu).