Ogłaszamy nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji oceniającej oferty na zadania z zakresu kultury w 2022 r.

Ogłaszamy nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji oceniającej oferty na zadania z zakresu kultury w 2022 r.
Print Friendly, PDF & Email

Informujemy, że do 30 maja 2022 r. prowadzony jest nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej, która przeprowadzi procedurę otwartego konkursu ofert na zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2022 roku, ogłoszonego Zarządzeniem Burmistrza Nałęczowa Nr 392/2022  z dnia 11 maja 2022  roku.

Treść ogłoszenia wraz z formularzem zgłoszenia przedstawicieli do komisji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nałęczowie, pod adresem:

https://umnaleczow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=84&p1=szczegoly&p2=175550

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć do dnia 30 maja 2022 r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie do komisji konkursowej – kultura 2022 r.” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nałęczowie, ul. Lipowa 3, 24-150 Nałęczów,
pok. nr 13, lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Urzędu).