Oferta na realizację zadania publicznego złożona przez Fundację Ronalda McDonalda

Oferta na realizację zadania publicznego złożona przez Fundację Ronalda McDonalda
Print Friendly, PDF & Email

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zdrowia złożoną przez Fundację Ronalda McDonalda.

Oferta została złożona w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. mały grant).

Zgodnie z zapisami ustawy, na podstawie oferty realizacji zadania publicznego złożonej w trybie art. 19a, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:
1)wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł;

2)zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia opublikowania oferty, może zgłosić uwagi dotyczące jej zapisów.

Uwagi na temat oferty można przesyłać elektronicznie na adres: um@naleczow.pl, w terminie do 2 października 2021, godz. 10:00