OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NAŁĘCZOWA z dnia 01.03.2024 r. o konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji  dla Gminy Nałęczów na lata 2023-2030

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NAŁĘCZOWA z dnia 01.03.2024 r. o konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji  dla Gminy Nałęczów na lata 2023-2030
Print Friendly, PDF & Email

Burmistrz Nałęczowa, działając na podstawie art. 6 oraz art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.), zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nałęczów na lata 2023-2030.

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji, w szczególności od mieszkańców Gminy Nałęczów, podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić na terenie Gminy Nałęczów działalność gospodarczą lub społeczną i pozostałych zainteresowanych osób i podmiotów uwag do wyżej wymienionego projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nałęczów na lata 2023-2030.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w okresie od dnia 06.03.2024r. do dnia 11.04.2024 r. w następujących formach:

 1. Zbierania uwag w postaci wypełnionego papierowego lub elektronicznego formularza uwag.
 2. Ankiety dla mieszkańców obszaru rewitalizacji

         Formularz uwag oraz ankieta dla mieszkańców obszaru rewitalizacji dostępne będą:

 • na stronie internetowej naleczow.pl w zakładce Gminny Program Rewitalizacji
 • na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nałęczowie https://umnaleczow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=84 w zakładce Ogłoszenia
 • w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nałęczowie ul. Lipowa 3,
  24-150 Nałęczów pokój nr 13 (sekretariat) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Wypełnione formularze uwag oraz ankiety dla mieszkańców obszaru rewitalizacji należy dostarczać:

 • drogą elektroniczną na adres e-mailowy: um@naleczow.pl
 • za pomocą skrytki ePUAP na adres: /UMNaleczow/Skrytka_ESP
 • drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego w Nałęczowie ul. Lipowa 3,
  24-150 Nałęczów
 • bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Nałęczowie ul. Lipowa 3, 24-150 Nałęczów
  pokój nr 13 (sekretariat) od poniedziałki do piątku w godzinach pracy urzędu.
 1. Spotkania konsultacyjnego otwartego z interesariuszami rewitalizacji, na którym zostaną omówione główne założenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nałęczów na lata 2023-2030. Spotkanie odbędzie się w dniu 14.03.2024r. o godzinie 16.00 w Nałęczowskim Ośrodku Kultury przy ul. Lipowej 6, 24-150 Nałęczów, pokój nr 19, I piętro.

 

Uwagi do projektu Programu można składać do dnia 11.04.2024r.      

Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje:

 • z datą wpływu przed dniem 06.03.2024 r. oraz po dniu 11.04.2024 r.,
 • anonimowe – niepodpisane imieniem i nazwiskiem,
 • przesłane w formie innej niż na formularzu konsultacyjnym (z wyjątkiem uwag ustnych bądź propozycji i opinii zgłoszonych w trakcie otwartego spotkania z interesariuszami
  rewitalizacji).

W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Miejskiego w Nałęczowie.

Poniższe materiały informacyjne:

 • zarządzenie nr 673/2024 Burmistrza Nałęczowa z dnia 29 lutego 2024r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nałęczów na lata 2023-2030
 • formularz zgłaszania uwag,
 • projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nałęczów na lata 2023-2030,
 • ankieta dla mieszkańców obszaru rewitalizacji,
 • obwieszczenie o konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nałęczów na lata 2023-2030,
 • obowiązek informacyjny (klauzula informacyjna).

zostaną zamieszczone w wersji elektronicznej na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nałęczowie https://umnaleczow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=84 w zakładce Ogłoszenia, na stronie internetowej www.naleczow.pl w zakładce Gminny Program Rewitalizacji oraz będą dostępne w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Nałęczowie ul. Lipowa 3, 24-150 Nałęczów

 Informacje o konsultacjach społecznych zostaną podane do publicznej wiadomości:

 • przez publikację w prasie w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1914),
 • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nałęczowie https://umnaleczow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=84 w zakładce Ogłoszenia ,
 • na stronie internetowej naleczow.pl w zakładce Gminny Program Rewitalizacji,
 • na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nałęczowie ul. Lipowa 3, 24-150 Nałęczów,
 • w mediach społecznościowych: https://www.facebook.com,
 • przez wywieszenie w widocznym miejscu w miejscowościach znajdujących się
  w wyznaczonych obszarach rewitalizacji,
 • przez wywieszenie w widocznym miejscu we wszystkich sołectwach Gminy Nałęczów.

Raport podsumowujący każdą z form konsultacji społecznych zostanie opracowany zgodnie z art. 6 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji i zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.naleczow.pl oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nałęczowie (https://umnaleczow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=84)w zakładce Ogłoszenia oraz na żądanie osób zainteresowanych, zostaną udostępnione w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nałęczowie ul. Lipowa 3, 24-150 Nałęczów pokój nr 13 (sekretariat).

Burmistrz Nałęczowa

/-/ Wiesław Pardyka

 

ZAŁĄCZNIKI:

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NAŁĘCZOWA

KLAUZULA INFORMACYJNA

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA NAŁĘCZOWA

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY NAŁĘCZÓW – Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Nałęczowa

ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW OBSZARU REWITALIZACJI