Obwieszczenie Burmistrza Nałęczowa o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru I – Nałęczów

Print Friendly, PDF & Email

BURMISTRZ NAŁĘCZOWA
ul. Lipowa 3, 24-150 Nałęczów
PP.6721-I.60.2016.17

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA NAŁĘCZOWA

o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru I – Nałęczów

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Nałęczowie Nr XXXVI/298/14 z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru I – Nałęczów, uchwały Rady Miejskiej w Nałęczowie Nr VII/37/15 Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 13 maja 2015r. w sprawie zmiany uchwały  Nr XXXVI/298/14 Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru I – Nałęczów  i uchwały Rady Miejskiej w Nałęczowie Nr XXXV/273/17 z dnia 16 listopada 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/298/14 Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru I – Nałęczów  wraz ze zmianą uchwałą Nr VII/37/15 Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 13 maja 2015 r.

z a w i a d a m i a m

o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru I – Nałęczów, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 28 listopada 2017 r. do 19 grudnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nałęczowie, ul. Lipowa 3, 24-150 Nałęczów, pok. nr  16, w godzinach od 8.00 do 15.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 grudnia 2017r. w sali nr 16 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nałęczowie, o godz. 16.00
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm. ) oraz art. 54 ust. 3, art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.) każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Nałęczowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 stycznia 2018r.
Pisma należy kierować na adres: Urząd Miejski w Nałęczowie, ul. Lipowa 3, 24-150 Nałęczów lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego certyfikatu na adres mailowy: um@naleczow.pl lub opatrzonej podpisem potwierdzonym profilem zaufania ePUAP na adres: /UMNaleczow/skrytka lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na adres: /UMNaleczow/SkrytkaESP

BURMISTRZ
Andrzej Ćwiek

Treść obwieszczenia