Nabór uzupełniający do projektu „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Nałęczów”

Nabór uzupełniający do projektu „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Nałęczów”
Print Friendly, PDF & Email

Gmina Nałęczów ogłasza nabór uzupełniający do projektu „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Nałęczów”.

Warunkiem koniecznym udziału w projekcie jest brak jakichkolwiek zobowiązań wobec Gminy z tytułu należności podatkowych, opłat za wodę, wywozu śmieci itp.

Opracowanie indywidualnej dokumentacji technicznej nastąpi do 31.03.2022r., z kolei budowa przydomowych oczyszczalni zostanie zrealizowana do dnia 30.06.2022r.

Aby przystąpić do przedmiotowego projektu należy spełnić poniższe warunki:

 1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków będzie mogła być realizowana na zamieszkałych posesjach położonych na terenie Gminy Nałęczów, których właściciele na stałe zamieszkują na terenie gminy.
 2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków nie będzie realizowana na nieruchomościach, które znajdują się na obszarze objętym aglomeracją. W ramach przedmiotowego projektu brany jest pod uwagę Obszar Aglomeracji Gminy Nałęczów wyznaczony Uchwałą nr XII/183/2015 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Nałęczów.
 3. Uśredniony przewidywany koszt budowy przydomowej oczyszczalni ścieków wynosi średnio
  22 478,35 złotych brutto (w zależności od liczby osób zamieszkałych na danej posesji oraz typu przydomowej oczyszczalni ścieków, uzależnionego od warunków geologicznych).
 4. Wysokość dofinansowania wynosi 11 628,43 zł co stanowi 63,63% kosztów kwalifikowanych tj. kwoty netto.
 5. Koszty partycypacji właściciela nieruchomości w budowie przydomowej oczyszczalni ścieków to: 10 849,92 zł co stanowi 36,37% kosztów netto oraz wartość podatku VAT + VAT od dotacji.

Kwota wkładu własnego może ulec zmianie po wyłonieniu przez Gminę Nałęczów Wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego.

 1. Osoby zainteresowane budową przydomowych oczyszczalni ścieków powinny złożyć pisemną deklarację, której wzór znajduje się w załączeniu do niniejszej informacji. Przedmiotowa Deklaracja jest również dostępna w Urzędzie Miejskim w Nałęczowie.
 2. Deklarację należy złożyć w Urzędzie Miejskim w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.12.2021r.
 3. Deklaracje będą rozpatrywane według kolejności ich składania.
 4. Deklaracja powinna być złożona przez właściciela nieruchomości. W przypadku współwłasności deklaracja musi być podpisana przez wszystkich współwłaścicieli.
 5. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków będzie realizowana tylko na działce/działkach podanych w deklaracji i w żadnym wypadku nie może przekroczyć granicy tej działki/działek.
 6. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków nie będzie realizowana na nieruchomościach, na których nie będzie to możliwe ze względów technicznych.
 7. Warunki realizacji i finansowania projektu zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Nałęczów, a właścicielem/współwłaścicielami nieruchomości. W przedmiotowej umowie zostaną również określone szczegółowe terminy realizacji i wysokość udziału finansowego.

Deklaracja udziału w projekcie oraz Program Funkcjonalno- Użytkowy przedstawiający minimalne parametry oczyszczalni objętych projektem stanowią załącznik do niniejszej wiadomości.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku nie zawarcia minimalnej ilości umów gwarantującej osiągnięcie zakładanych wskaźników projekt nie będzie realizowany.

UWAGA!!! Prosimy o przeanalizowanie minimalnych odległości, jakie muszą być zachowane przy lokalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków (wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.)

Elementy zagospodarowania lub zabudowy terenu Odległość w metrach od
Osadnika Drenażu
Granica posesji lub droga 2m 2m
Dom mieszkalny 5m
Studnia – ujęcie wody pitnej 15m 30m
Rurociąg z gazem, wodą 1,5m 1,5m
Kable elektryczne 0,8m 0,8m
Drzewa i krzewy 3m