Mobilny LOF

Mobilny LOF
Print Friendly, PDF & Email

Informujemy, że Gmina Nałęczów bierze udział w projekcie partnerskim
„Mobilny LOF”.

 

Głównym celem projektu jest poprawa mobilności transportowej
i niskoemisyjności Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego
.

 

Działania podejmowane w ramach projektu ukierunkowane są zarówno na poprawę wewnętrznej spójności komunikacyjnej obszaru, jak również usprawnienie systemu komunikacyjnego na terenie całego regionu. W dziesięciu gminach utworzone zostaną węzły komunikacyjne wraz z towarzyszącą im infrastrukturą uzupełniającą. Inwestycje w budowę nowoczesnych punktów przesiadkowych oraz poprawa stanu infrastruktury komunikacyjnej umożliwi mieszkańcom sprawne i bezpieczne podróżowanie. Dzięki inwestycjom
w przyjazne środowisku formy komunikacji, zastosowanie alternatywnych środków transportu zbiorowego i rozbudowie sieci dróg pieszo-jezdnych, projekt przyczyni się do zmniejszenia poziomu emisji zanieczyszczeń do atmosfery, wpływając wyraźnie na poprawę stanu środowiska naturalnego. Poprawa funkcjonalności połączeń i jakości rozwiązań transportowych wpłynie na wzrost liczby osób odwiedzających Lubelski Obszar Funkcjonalny, przyczyni się do zwiększenia aktywności przedsiębiorców na jego terenie
i zainicjuje konieczność rozszerzenia oferty turystycznej, co w dalszej perspektywie wpłynie korzystnie na poziom konkurencyjności gospodarczej obszaru.

Projekt zakłada budowę elementów Zintegrowanego Węzła Komunikacyjnego Nałęczów, łączącego Centrum Nałęczowa z terenami przyległymi do dworca PKP.

Budowa węzła obejmuje III wyodrębnione obszarowo zadania inwestycyjne:

Zadanie I. Budowa elementów Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego przy dworcu PKP:

 • budowa 2 parkingów typu P&R dla samochodów osobowych (2 razy po 20 miejsc parkingowych, w tym 4 miejsca dla osób niepełnosprawnych),
 • budowa drogi łączącej plac przed dworcem PKP ze stacją „Nałęczowskiej Kolejki Wąskotorowej”,
 • budowa parkingu (miejsc parkingowych wzdłuż drogi wymienionej powyżej) – 20 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych,
 • budowa drogi dojazdowej (wraz ze zjazdami i obustronnym chodnikiem) do dworca PKP od strony północnej,
 • budowa placu przed wejściem głównym do dworca PKP. W ramach placu zostaną wykonane: strefa TAXI – 3 miejsca postojowe, parking dla samochodów osobowych – 8 miejsc postojowych, w tym 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych i klomb,
 • budowa oświetlenia w miejscach wymagających podwyższonych warunków bezpieczeństwa,
 • budowa parkingów typu B&R dla rowerów klasycznych i elektrycznych. Miejsca pod zainstalowanie modułowych stojaków na rowery,
 • wyposażenie elementów węzła w tzw. małą architekturę, tablice informacyjne, wiatę przystankową, ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery. Rodzaje pojazdów stanowiących wyposażenie to: rower tradycyjny i rower elektryczny,
 • budowa latarni oświetlenia drogowego,
 • budowa monitoringu węzła,
 • zagospodarowanie terenów zielonych.

 

Zadanie II. Budowa elementów Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego – Nałęczów Centrum:

 • przebudowa skrzyżowania – budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Armatnia Góra, 1-go Maja, Poniatowskiego,
 • budowa przystanku autobusowego przy ul. Poniatowskiego,
 • budowa parkingu przy ul. Poniatowskiego posiadającego 12 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych,
 • budowa ciągu pieszo jezdnego w pasie ul. Partyzantów,
 • budowa stacji do ładowania baterii do samochodów elektrycznych,
 • budowa przystani rowerowej wyposażonej w rowery tradycyjne, rowery elektryczne
  i skutery elektryczne. Na jej terenie zostaną zainstalowane moduły stojaków do parkowania rowerów tradycyjnych i elektrycznych.
 • budowa chodnika łączącego przystanek autobusowy i parking przy ul. Poniatowskiego,
 • budowa parkingu dla autobusów i samochodów osobowych przy ul. Dulębów.
  Na terenie parkingu zostaną zainstalowane stojaki na rowery tradycyjne i elektryczne,
 • budowa monitoringu wizyjnego,
 • wyposażenie części węzła w elementy małej architektury: wiata przystankowa, ławki, kosze na śmieci,
 • urządzenie terenów zielonych,
 • budowa oświetlenia,
 • zakup terenów po byłym dworcu PKS w celu zrealizowania budowy wielofunkcyjnego placu miejskiego,
 • budowa wielofunkcyjnego placu miejskiego, stanowiącego centralne miejsce węzła. Elementy składowe placu: plac miejski, parking dla pojazdów osobowych, parking dla rowerów, ciąg pieszy, mała architektura, oświetlenie, zagospodarowanie terenów zielonych, zagospodarowanie koryta i brzegów rz. Bochotniczanki, budowa ciągu spacerowego wzdłuż rzeki Bochotniczanki, budowa mostu przez rzekę, wykonanie panoramicznej gabloty ekspozycyjnej, wykonanie makiety Nałęczowa, rekonstrukcja
  i przeniesienie istniejącego pomnika.

 

Zadanie III. Budowa sieci połączeń obszarów zagospodarowanych Zadaniami I i II
w ramach Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Nałęczów:

 

 • budowa chodnika przy drodze powiatowej 2540L,
 • budowa drogi wyposażonej w jezdnię, dwustronny chodnik, ścieżkę rowerową, pasy zieleni i oświetlenie drogowe pomiędzy drogą powiatową 2540L i ul. Kombatantów,
 • budowa chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kombatantów,
 • budowa ciągu pieszo jezdnego i oświetlenia stylowego w ul. Sołdka i ul. Chmielewskiego,
 • budowa oświetlenia w ul. Kombatantów,
 • wyposażenie wyżej wymienionych dróg w elementy małej architektury typu ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne.

 

W celu uzupełnienia zakresu inwestycji infrastrukturalnych, w ramach projektu Mobilny LOF zostaną  zakupione i będą użytkowane pojazdy:

 

 • BUS elektryczny (24 osobowy): 1 szt.,
 • pojazdy elektryczne, wielofunkcyjne typu melex: 3 szt.,
 • rower tradycyjny – ilość pojazdów: 70 szt.,
 • rower elektryczny – ilość pojazdów: 95 szt.,
 • skuter elektryczny – ilość pojazdów: 20 szt.

Lider projektu: Gmina Głusk

Partnerzy: Gmina Niemce, Gmina Miejska Świdnik, Gmina Jastków, Gmina Konopnica, Gmina Lubartów, Gmina Miasto Lubartów, Gmina Mełgiew, Gmina Nałęczów, Gmina Niedrzwica Duża, Gmina Wólka

Całkowita wartość projektu: 99 925 641, 41 zł (w tym Gmina Nałęczów: 13 947 145, 63 zł)
Wydatki kwalifikowalne: 99 925 641, 41 zł
Wartość unijnego dofinansowania: 76 515 749, 20 zł
(w tym Gmina Nałęczów: 11 855 073, 79 zł)
Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2014-03-24
Data zakończenia realizacji projektu: 2020-12-31

            Projekt realizowany przy współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, Działania 5.6 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Mobilny LOF