Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne
Print Friendly, PDF & Email

S z a n o w n i P a ń s tw o

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 poz 1515 ze zm.), oraz Zarządzeniem Nr 162/2016 Burmistrza Nałęczowa z dnia 26.09.2016

Burmistrz Nałęczowa

zaprasza do udziału Mieszkańców (Stowarzyszenia) Gminy Nałęczów, Sołtysów oraz pracowników Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych do konsultacji społecznych dotyczących uzgodnienia lokalizacji obiektów i instalacji potencjalnie przewidzianych do udziału w konkursie nr RPLU.05.02.00-IZ.00-06-001/16, Działania 5.2. Efektywność energetyczna sektora publicznego. Uwagi i opinie będzie można przekazywać za pomocą ankiety w wersji papierowej dostępnej do pobrania w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nałęczowie ul. Lipowa 3 i na stronie Urzędu w zakładce aktualność. Ankietę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nałęczowie, ul. Lipowa 3 24-150 Nałęczów w godzinach pracy Urzędu lub drogą elektroniczną na adres: um@naleczow.pl
Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na 27 września 2016 r., a zakończenie na 18 października 2016r.
Serdecznie zapraszam do aktywnego uczestnictwa w planowaniu inwestycji.

Ankieta do konsultacji