Konsultacje społeczne projektu „Program Współpracy Gminy Nałęczów z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok”

Print Friendly, PDF & Email

Burmistrz Nałęczowa zaprasza do konsultacji projektu „Program Współpracy Gminy Nałęczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”.

Prawo udziału w konsultacjach mają organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie Gminy Nałęczów.

Celem konsultacji jest poznanie uwag i opinii odnoszących się do projektu przedmiotowego Programu.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 18 październik 2023r.

Termin zakończenia konsultacji: 31 październik 2023r.

Konsultacje będą przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii i złożenia uwag do projektu Programu. Opinie i uwagi można zgłaszać na druku formularza konsultacyjnego w terminie do dnia 31 października 2023 roku pocztą elektroniczną na adres email: sekretariat@naleczow.pl

ZAŁĄCZNIKI:

Zarządzenie Nr 608/2023 Burmistrza Nałęczowa z dnia 10 października 2023 roku- pobierz;

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 608/2023 Burmistrza Nałęczowa z dnia 10 października 2023 roku projekt Programu Współpracy- pobierz;

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nałęczowa z dnia 10 października 2023 roku – formularz konsultacyjny- pobierz;

Załącznik Nr 2 – Formularz konsultacyjny w wersji edytowalnej- pobierz.