Informacja ARIMR w sprawie wpisu Kół Gospodyń Wiejskich do Krajowego Rejestru KGW

Informacja ARIMR w sprawie wpisu Kół Gospodyń Wiejskich do Krajowego Rejestru KGW
Print Friendly, PDF & Email

BP ARiMR w Puławach informuje, że wnioski o wpis Kół Gospodyń Wiejskich  do KRKGW i otrzymaniu

wsparcia w 2018 r.można składać nie później niż do dnia 27 grudnia.

Za datę złożenia wniosku o przyznanie pomocy uważa się datę wpływu tego wniosku do Agencji.

Wniosek wraz ze statutem lub oświadczeniem o przyjęciu wzorcowego statutu składa się na formularzu opracowanym i udostępnionym przez ARiMR  do kierownika powiatowego biura ARiMR – Puławy ul. Czartoryskich 8

Kierownicy biur powiatowych ARiMR zapewniają wsparcie przy tworzeniu i prowadzeniu kół gospodyń wiejskich/związku kół, w tym przez powołanie w ramach kierowanych przez siebie biur pełnomocników do spraw kół gospodyń wiejskich – w biurze powiatowym ARiMR w Puławach funkcję pełnomocnika pełni Pani Teresa Gruda tel. 81 8867740.

Postępowanie w sprawach o wpis lub zmianę wpisu koła gospodyń wiejskich do rejestru jest wolne od opłat(więcej informacji na stronie www.arimr.gov.pl ).