Bezpłatne Poradnictwo Specjalistyczne

Bezpłatne Poradnictwo Specjalistyczne
Print Friendly, PDF & Email

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie zaprasza do skorzystania z bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie z Fundacją Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich z Lublina przygotował i realizuje projekt partnerski Mobilne specjalistyczne wsparcie rodziny w ramach konkursu nr RPLU.11.02.00-IZ.00-06-002/17, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Priorytet Inwestycyjny 9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych
w interesie ogólnym, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

W ramach projektu mieszkańcy naszej Gminy mogą  bezpłatnie skorzystać ze specjalistycznego poradnictwa rodzinnego następujących specjalistów:

– Psychologa,
Prawnika,
– Psychologa dziecięcego,
Psychiatry,
Terapeuty rodzinnego,
Specjalisty ds. uzależnień,
– Specjalisty ds. przemocy,
– Mediatora.

Poradnictwo udzielane jest w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nałęczowie, ul. Spółdzielcza 17A. Ze względu na duże zainteresowanie poradnictwem oraz różne terminy udzielania porad przez specjalistów wskazany jest kontakt z Ośrodkiem celem umówienia się na poradnictwo.

Osoby starsze, niepełnosprawne które chcą skorzystać z poradnictwa, a nie są w stanie zgłosić się do Ośrodka, poradnictwo może być świadczone w ich miejscu zamieszkania.

Ponadto w 2020r. w ramach projektu Ośrodek będzie realizował warsztaty dla rodziców, których celem będzie profilaktyka i wspieranie rodziny w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

Przewiduje się następującą tematykę warsztatów: trening kompetencji rodzicielskich, budowanie relacji opartych na więzi i szacunku dla rodziców, problemy wieku dorastania, trening kompetencji życiowych – konstruowanie planu życiowego i zarządzanie budżetem domowym.

Szczegółowe informacje na temat projektu i poradnictwa specjalistycznego można uzyskać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nałęczowie, ul. Spółdzielcza 17A lub telefonicznie – pod numerem telefonu:
81 501-44-81,  513-163-393,  513-177-989.