INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Print Friendly, PDF & Email

Informuje się, że w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – podczas którego komisja konkursowa dokonała oceny złożonych ofert– dokonano wyboru organizacji pozarządowych które otrzymają dotacje na realizację zadań publicznych w roku 2019. Szczegółowe informacje o złożonych ofertach, przebiegu ich oceny oraz kwotach przyznanych dotacji zawiera tabela

Dokument