Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej- KULTURA

Print Friendly, PDF & Email

Nałęczów, dn. 25.01.2018 r.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Nałęczowa informuje, że w związku z ogłoszonym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2018 r. w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy, które prowadzą działalność statutową w określonych wyżej dziedzinach, do udziału w pracach Komisji Konkursowej do rozpatrywania ofert złożonych w konkursie.

Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w skład komisji konkursowej  wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez te podmioty i biorących udział w konkursie.

Udział w pracach komisji jest bezpłatny.

Do zadań Komisji Konkursowej należy:

  1. ocena formalna i merytoryczna zgłaszanych ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie,
  2. proponowanie podziału środków pomiędzy wybranych oferentów,
  3. rekomendowanie ofert do dofinansowania Burmistrzowi Nałęczowa.

Organizacje/ podmioty zgłaszają kandydatury na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Zgłoszenia kandydatów na członków Komisji konkursowej podpisane przez zainteresowane osoby oraz organizacje zgłaszające, należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Kandydaci do Komisji Konkursowej – KULTURA” osobiście do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Nałęczowie, ul. Lipowa 3, 24-150 Nałęczów, pok. Nr 13, lub pocztą (decyduje data wpływu do Urzędu).

Kandydatów na członków Komisji należy zgłaszać w terminie do 14 lutego 2018 roku do godziny 10:00.

 

Burmistrz Nałęczowa

     Andrzej Ćwiek

Plik źródłowy