Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego

Podaje się do publicznej wiadomości obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. “Modernizacja linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa-Dorohusk na odcinku Otwock-Lublin- Prace przygotowawcze (dokumentacja projektowa i materiały przetargowe)”- odcinek Dęblin- Lublin w km 107,2+83-175,8+50″ w ramach której wykonywana jest budowa, przebudowa i rozbudowa  […]

Bezpłatne badania mammograficzne- Kurów 12 maja 2016 r.

Mammobus w Twojej miejscowości. Zadbaj o swoje zdrowie na wiosnę! Mammografia trwa jedynie kilka minut i polega na zrobieniu 4 zdjęć rentgenowskich –  dwóch projekcji każdej piersi. Pozwala na rozpoznanie i wykrycie tzw. zmian bezobjawowych (guzków oraz innych nieprawidłowości w piersi) w bardzo wczesnym etapie rozwoju – wtedy, kiedy nie są one wyczuwalne przez kobietę […]

Ogłoszenie z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Podaje się do publicznej wiadomości Zarządzenie Nr 132/2016 Burmistrza Nałęczowa z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz  określenia regulaminu pracy komisji. Na podstawie art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy […]

Ogłoszenie o otwartym naborze

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego – Działanie 12.2 Kształcenie ogólne, Konkurs otwarty nr RPLU.12.02.00-IZ.00-06-001/16.     OGŁASZAJĄCY KONKURS: Gmina Nałęczów, ul. Lipowa 3, 24 – 150 Nałęczów, NIP: 7162656792, REGON: 431020032 e-mail: sekretariat@naleczow.pl, strona www: http://www.naleczow.pl, http://umnaleczow.bip.lubelskie.pl 1.  […]

Nałęczów nominowany w konkursie LIDER ROZWOJU REGIONALNEGO 2016

Nałęczów dawniej – to miasteczko zdrojowe ze starej widokówki. Dziś  to jeden z najprężniej rozwijających się ośrodków turystyczno-rekreacyjnych w Polsce. Ponadto gmina jest interesującym partnerem biznesowym. Władze samorządowe dbają o poziom życia mieszkańców oraz o infrastrukturę komunalną i drogową. Mieszkać lub przebywać w Nałęczowie – to czysta przyjemność.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Gmina Nałęczów informuje, że realizacja zadania pn.”Usuwanie wyrobów zawierających azbest” jest dotowana na podstawie umowy nr 102/2016/D/OZ z dnia 13.04.2016 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony […]