Ruszają konsultacje społeczne projektu „Programu współpracy Gminy Nałęczów z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok”

Ruszają konsultacje społeczne projektu „Programu współpracy Gminy Nałęczów z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok”
Print Friendly, PDF & Email
Burmistrz Nałęczowa zaprasza do konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Nałęczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2023 rok”.

Prawo udziału w konsultacjach mają organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność na terenie gminy Nałęczów.

Celem konsultacji jest poznanie uwag i opinii odnoszących się do projektu przedmiotowego Programu.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 2 listopada 2022 r.

Termin zakończenia konsultacji: 16 listopada 2022 r.

Konsultacje będą przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii i złożenia uwag do projektu Programu. Opinie i uwagi można zgłaszać na druku Formularza konsultacyjnego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.11.2022 r. pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@naleczow.pl.

Szczegółowe zasady przeprowadzenia konsultacji określa Zarządzenie Nr 461/2022 Burmistrza Nałęczowa z dnia 26 października  2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Gminy Nałęczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”.

Nałęczów, dnia 28.10.2022 r.

Burmistrz Nałęczowa

Wiesław Pardyka

Zarządzenie Nr 461/2022 Burmistrza Nałęczowa z dn. 26 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Gminy Nałęczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 461/2022 Burmistrza Nałęczowa z dn. 26 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Gminy Nałęczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”- projekt „Programu współpracy Gminy Nałęczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 461/2022 Burmistrza Nałęczowa z dn. 26 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Gminy Nałęczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok” – formularz konsultacyjny.

Formularz konsultacyjny w wersji edytowalnej

Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu Programu współpracy Gminy Nałęczów z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok