• Rewitalizacja zdegradowanych terenów strefy uzdrowiskowej w Gminie Nałęczów

Zadanie obejmuje rewitalizację: al. Lipowej, kładek i mostków, stawu, terenów zielonych, alejek i małej architektury na trenie Parku Zdrojowego

Szacowany koszt inwestycji – 15 000 000 zł

Dofinansowanie – 13 500 000 zł

  • Poprawa jakości sieci drogowej na terenie Gminy Nałęczów

Zadanie obejmuje budowę, modernizację przebudowę dróg w m. Drzewce, Drzewce Kolonia, Sadurki, Piotrowice

Szacowany koszt inwestycji – 5 260 000 zł

Dofinansowanie – 4 997 000 zł

  • Budowa bazy zakładu gospodarki komunalnej w Nałęczowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz doposażenie (zadanie współfinansowane także ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)

Zadanie obejmuje realizację budynków zakładu gospodarki komunalnej wraz z elementami małej architektury i infrastruktury towarzyszącej (utwardzenie terenu, parking, ogrodzenie, doposażenie w sprzęt)

Szacowany koszt inwestycji – 5 102 000 zł

Dofinansowanie – 4 999 900 zł

  • Poprawa jakości infrastruktury sportowej na terenie Gminy Nałęczów

Zadanie obejmuje budowę, modernizację, remont, rozbudowę infrastruktury sportowej

Szacowany koszt inwestycji – 8 900 000 zł

Dofinansowanie – 8 000 000 zł