Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Nałęczów przeznaczonych do użyczenia.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Nałęczów przeznaczonych do użyczenia.
Print Friendly, PDF & Email

IZ.6845.11.2020.JW

Dokument źródłowy.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Nałęczów przeznaczonych do użyczenia.

1. Adres nieruchomości Gmina Nałęczów, obręb Miasto Nałęczów
2. Oznaczenie nieruchomości wg. księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków Nieruchomość niezabudowana, oznaczona jako działka numer 139/1 o pow. 0,1187 ha na terenie, położonej przy ul. Kolejowej w Nałęczowie, dla której Sąd Rejonowy w Puławach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1P/00009776/8.
3. Opis nieruchomości Nieruchomość niezabudowana stanowiąca parking.
4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru I – Nałęczów, zatwierdzonego uchwałą z dnia 29 marca 2018 r., Rady Miejskiej w Nałęczowie ( Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 9 maja 2018 r., poz. 2271), działka numer 139/1 położona jest w obszarze oznaczonym symbolem KP – 1, teren przeznaczony pod parking;
5. Termin zagospodarowania nieruchomości Nieruchomość zagospodarowana.
6. Cena nieruchomości Nie dotyczy
7. Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego Nie dotyczy
8. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu i dzierżawy Nie dotyczy
9. Termin wnoszenia opłat Nie dotyczy
10. Termin aktualizacji opłat Nie dotyczy
11. Informacja o przeznaczeniu Obecnie działka stanowi parking.
12. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości Nie dotyczy

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) wykaz wywiesza się na okres 21 dni