Włącz się w prace nad Lokalną Strategią Rozwoju 2023-2029.

Włącz się w prace nad Lokalną Strategią Rozwoju 2023-2029.
Print Friendly, PDF & Email

Szanowni Państwo,

W imieniu Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” zapraszamy Państwa do włączenia się w prace na Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2023-2029.

Spotkanie warsztatowe dla Mieszkańców Gminy Nałęczów, organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich, przedsiębiorców i przedstawicieli jednostek publicznych odbędzie się  13 czerwca o godz. 16.00 w  Nałęczowskim Ośrodku Kultury (sala klubowa na parterze).

Państwa opinie oraz propozycje działań będą pomocne w identyfikacji problemów i potrzeb społeczności lokalnej oraz w opracowaniu przedsięwzięć i konkretnych zadań do realizacji w nowej LSR na lata 2023-2029.

LGD „Zielony Pierścień” rozpoczęła prace nad Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) na lata 2023-2029. Będzie ona dotyczyła tego samego obszaru (11 gmin: Baranów, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy /gmina wiejska/, Wąwolnica, Wojciechów i Żyrzyn), na którym były wdrażane dotychczasowe LSR w poprzednich okresach programowania.

Dokument ten będzie m.in. wytyczał kierunki działań LGD „Zielony Pierścień” oraz możliwości wsparcia inicjatyw lokalnych przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, jednostek sektora publicznego i mieszkańców z obszarów gmin, które należą do tego Stowarzyszenia .

Program spotkania:

  • Co to jest Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS)?;
  • Prezentacja efektów wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju przez Lokalną Grupę Działania „Zielony Pierścień” w latach 2009 – 2022;
  • Możliwe obszary wsparcia inicjatyw lokalnych w nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2029;
  • Analiza SWOT obszaru, na którym planowane jest wdrażanie nowej LSR – wskazanie mocnych i słabych stron oraz zagrożeń i szans – zajęcia warsztatowe z aktywnym udziałem uczestników spotkania;
  • Identyfikacja problemów, które uczestnicy postrzegają w swojej gminie i na obszarze wsparcia LSR – zajęcia warsztatowe z aktywnym udziałem uczestników spotkania;
  • Propozycje celów i działań rozwiązujących najważniejsze problemy na obszarze gminy/obszaru wsparcia LSR.

Organizator prosi o potwierdzenie udziału w spotkaniu (telefonicznie: 81 50 16 140 lub mailem: lgd@zielonypierscien.eu) najpóźniej do 12 czerwca br.