Trwają konsultacje Programu Inwestycyjnego w zakresie poprawy jakości i ograniczenia strat wody pitnej

Trwają konsultacje Programu Inwestycyjnego w zakresie poprawy jakości i ograniczenia strat wody pitnej
Print Friendly, PDF & Email

Ministerstwo Infrastruktury informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych, dotyczących projektu „Programu Inwestycyjnego w zakresie poprawy jakości i ograniczenia strat wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi”. Na podstawie art. 39 i art. 46 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) podaje do publicznej wiadomości informację o: postępowaniu z udziałem społeczeństwa w opracowaniu projektu: „Projekt Programu Inwestycyjnego w zakresie poprawy jakości i ograniczenia strat wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi można składać do 4 maja

W postępowaniu każdy ma możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy (tj. projektem dokumentacji i wymaganymi uzgodnieniami) oraz ma prawo składania uwag i wniosków w terminie od 13 kwietnia do 4 maja 2021 r.

Dokumentacja jest udostępniona do wglądu m.in. na stronie internetowej www.gov.pl/web/infrastruktura.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone za pomocą udostępnionego formularza:

  • pisemnie na adres: Ministerstwo Infrastruktury, Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej; ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa;
  • ustnie do protokołu w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury; ul. Chałubińskiego 4/6,
    00-928 Warszawa;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: program_inwestycyjny@arcadis.com.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Minister Infrastruktury. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.