Szkolenie z przygotowania wniosków o przyznanie małych grantów

Szkolenie z przygotowania wniosków o przyznanie małych grantów
Print Friendly, PDF & Email

PROGRAM SZKOLENIA:
„PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE MAŁYCH GRANTÓW
na:
– inicjatywy na rzecz lokalnej aktywności i integracji społecznej
– inicjatywy na rzecz włączenia społecznego grup defaworyzowanych, w tym seniorów
– inicjatywy na rzecz zachowania dziedzictwa lokalnego (przyrodniczego, historycznego i
kulturowego)
w ramach działania LEADER z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

TERMIN I MIEJSCE SZKOLEŃ:
– od 6 do 22 lutego 2017 r. według ustalonego Harmonogramu szkoleń, który załącza się do niniejszego programu;
ADRESACI SZKOLEŃ: mieszkańcy, organizacje pozarządowe, kościoły i jednostki sektora publicznego z obszaru Lokalnej
Strategii Rozwoju LGD „Zielony Pierścień”
do godz. 09.00 – przyjazd uczestników, rejestracja i serwis kawowy
od godz. 09.00 do godz. 15.00:
– Przywitanie uczestników i informacja o planowanym naborze wniosków na małe granty w ramach Przedsięwzięcia 2.2.2 –
Inicjatywy na rzecz zachowania dziedzictwa lokalnego (przyrodniczego, historycznego i kulturowego); Przedsięwzięcia 2.1.3
– Inicjatywy na rzecz lokalnej aktywności i integracji społecznej; i Przedsięwzięcia 2.1.4 – Włączenie społeczne grup
defaworyzowanych, w tym seniorów;
– Kto może ubiegać się o mały grant (dofinansowanie od 5.000 zł do 15.000 zł) i na jakich zasadach?
– Kryteria oceny i wybór wniosków;
– Jak wypełnić poprawnie formularz wniosku?
– Najważniejsze zapisy w umowie na realizację projektu i obowiązki beneficjentów;
– Wniosek o płatność i rozliczenie projektu;
– Pytania i odpowiedzi związane z przygotowaniem wniosku;
– Zakończenie szkolenia

Pliki do pobrania:
– Plik źródłowy
– Harmonogram szkolenia