Rusza otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych z zakresu SPORTU

Rusza otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych z zakresu SPORTU
Print Friendly, PDF & Email

Burmistrz Nałęczowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 roku.

 Cele konkursu:

Konkurs ma na celu wybranie ofert i zlecenie w formie wspierania realizacji zadań publicznych
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, podejmowanych na rzecz poprawy warunków uprawiania sportu przez członków klubów i stowarzyszeń sportowych, zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe i stowarzyszenia sportowe oraz zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Rodzaje zadań i termin ich realizacji:
1. Organizacja szkolenia sportowego, udział w rozgrywkach i turniejach sportowych oraz współzawodnictwo sportowe (zadanie realizowane będzie w okresie – od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku).

2. Propagowanie różnych form aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży (zadanie realizowane będzie w okresie – od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 roku).

Wysokość środków publicznych:

Wysokość środków publicznych przeznaczonych w 2022 roku na realizację zadań, określonych w pkt. I. wynosi 150 000, 00 zł.

Forma realizacji zadań:

Realizacja zadań nastąpi w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Zasady przyznawania dotacji:

 1. Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są statutowo działające w dziedzinie sportu
  organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem dotacji.
 3. Oferty rozpatrzone zostaną przez komisję konkursową powołaną przez Burmistrza Nałęczowa w terminie do 7 lutego 2022 roku, w oparciu o ocenę formalną i merytoryczną.
 4. Decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmie Burmistrz Nałęczowa w oparciu
  o opinię Komisji Konkursowej, przy czym opinia Komisji ma charakter niezobowiązujący – Burmistrz Nałęczowa ma prawo podjąć decyzję o innym niż proponowany przez Komisję rozdziale środków w ramach zadania.
 5. Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana. W takim przypadku dotacja może zostać udzielona po doprecyzowaniu warunków realizacji zadania          w zaktualizowanym opisie poszczególnych działań w harmonogramie i kosztorysie.
 6. Od decyzji Burmistrza Nałęczowa nie przysługuje odwołanie.
 7. Zawarcie umowy nastąpi niezwłocznie po ogłoszeniu wyników konkursu i dostarczeniu przez oferenta dokumentów, niezbędnych do jej podpisania.
 8. Warunkiem podpisania umowy jest złożenie sprawozdania z realizacji zadań publicznych zleconych przez Gminę Nałęczów w 2021 r. (w przypadku ich realizacji).

Wymagane dokumenty :

 1. Oferty należy złożyć na formularzu określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert
  i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań
  z wykonywania tych zadań (Dz. U. 2018 poz. 2057). Wraz z ofertą należy złożyć załączniki
  w niej wymienione.
 2. Do oferty należy dołączyć:

1) Kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (wydruk komputerowy aktualnego odpisu z KRS zgodnie z art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym  (Dz. U. z 2021 poz. 112, 1978 i 534) lub odpowiednio – wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących. Powyższe dokumenty muszą być zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, a data ich wydania/wydruku nie może przekroczyć 30 dni do dnia złożenia oferty;
2)W przypadku braku w odpisie w/w informacji, do oferty należy dołączyć aktualny statut organizacji.
3) Wykaz uczestników szkolenia sportowego, mieszkających lub uczących się na terenie gminy Nałęczów wraz z harmonogramem zajęć szkoleniowych;
4) Informację dotyczącą osiągnięć sportowych w systemie współzawodnictwa sportowego
w roku 2020 i 2021;
5) Oświadczenie czy w stosunku do oferentów jest lub nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne.

 1. W przypadku składania oferty wspólnej (dwu lub więcej podmiotów) należy załączyć dokumenty potwierdzające podstawę prawną działania każdego z podmiotów.
 2. W przypadku, gdy wymienione załączniki składane są w formie kserokopii, każda strona załącznika winna zawierać:
 • formułę „za zgodność z oryginałem”,
 • datę potwierdzenia zgodności z oryginałem,
 • podpis, co najmniej jednej uprawnionej osoby zgodnie ze statutem (z pieczątką lub wpisaną funkcją tej osoby).
 1. W przypadku braków i uchybień formalnych w złożonej ofercie i załącznikach, oferent zostanie wezwany do ich uzupełnienia za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres mailowy wskazany w ofercie. Uzupełnienie oferty musi nastąpić w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od daty otrzymania informacji w tej sprawie.
 2. Wszystkie pola oferty należy wypełnić w sposób czytelny i kompletny. Jeśli pole nie dotyczy wnioskodawcy lub zgłoszonego przez niego zadania należy wpisać „nie dotyczy”.
 3. Ofertę i oświadczenia składane wraz z ofertą muszą podpisać osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu lub podmiotów i składania oświadczeń woli w jego imieniu.
 4. W przypadku składania oferty wspólnej winna być ona podpisana przez osoby uprawnione wszystkich podmiotów.
 5. Jeżeli osoby uprawnione nie posiadają pieczątek imiennych, podpis musi być złożony pełnym

imieniem i nazwiskiem w sposób czytelny z podaniem pełnionej funkcji.

 1. W przypadku dołączenia pełnomocnictwa należy złożyć dowód wniesienia opłaty skarbowej zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1923). Opłatę od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł należy wnieść na konto Urzędu Miejskiego w Nałęczowie nr 79873300090000101020000010).
 2. Oferty podmiotów, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne
  nie będą rozpatrywane.

Warunki realizacji zadania:

 1. Adresatami zadania powinni być przede wszystkim mieszkańcy gminy Nałęczów, a w szczególności dzieci i młodzież.
 2. Realizacja zadania powinna opierać się na odpowiedniej bazie materialnej i sprzęcie potrzebnym do jego realizacji.
 3. Przygotowanie zawodowe kadry merytorycznej realizującej zadanie winno umożliwić właściwe i pełne zrealizowanie zadania.
 4. Terminy i warunki realizacji zadań określone będą w odpowiednich umowach, które zawarte zostaną niezwłocznie po zakończeniu postępowania konkursowego.
 5. Obligatoryjnie wymagany jest finansowy udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł w całkowitym koszcie realizacji zadania na poziomie minimum 10%.
 6. Zadanie nie może być zrealizowane przez podmiot nie będący stroną umowy, chyba że zawarta umowa zezwala na wykonanie określonej części zadania przez taki podmiot.
 7. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
 8. Warunkiem rozliczenia zadania jest złożenie sprawozdania z wykonania zadania publicznego wg wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego
  z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań z wykonywania tych zadań
  (Dz. U. 2018 poz. 2057).

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

 1. Do udziału w konkursie zostaną dopuszczone oferty złożone w przewidzianym terminie, na formularzu oferty zgodnym z wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057). Oferty złożone po terminie nie będą objęte procedurą konkursową.
 2. Ze zgłoszonych ofert na realizacje zadania zostaną wybrane, w trybie otwartego konkursu ofert, przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie te, które gwarantują prawidłową realizację zadania. Dopuszcza się możliwość zawarcia umowy z więcej niż jednym oferentem w ramach jednego zadania.
 3. Tryb rozpatrywania oferty jest następujący:
 4. a) Komisja ocenia poprawność formalną oferty,
 5. b) Komisja ocenia zgodność proponowanego w ofercie sposobu realizacji zadania
  z wymogami i warunkami zawartymi w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert,
 6. c) Członkowie Komisji dokonują indywidualnej oceny merytorycznej, według kryteriów przyjętych w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert.
 7. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie podlegają ocenie.
 8. Oferty złożone w terminie podlegają ocenie formalnej.

Na etapie oceny formalnej Komisja Konkursowa ocenia:
a) Czy oferta złożona jest na obowiązującym formularzu?
b) Czy formularz oferty posiada wszystkie wymagane informacje?

 1. c) Czy informacje zawarte w formularzu są kompletne i skonstruowane w sposób umożliwiający dokonanie oceny zgodności sposobu realizacji zadania z wymogami zawartymi w ogłoszeniu oraz przeprowadzenie oceny merytorycznej?
 2. d) Czy do oferty załączono wszystkie wymagane załączniki?
  e) Czy oferta posiada podpisy osób uprawnionych do reprezentowania organizacji pozarządowej?

Niespełnienie choćby jednego z kryteriów wymienionych w pkt. 5, skutkuje koniecznością  uzupełnienia braków formalnych pod rygorem niedopuszczenia do oceny merytorycznej.

 1. W przypadku stwierdzenia błędów lub braków formalnych, Komisja wzywa oferenta do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, wskazując występujące braki. Wezwanie, o którym mowa powyżej, zostaje przekazane oferentowi na adres mailowy wskazany kontaktu
  w ofercie. Oferent w terminie do 3 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania wezwania, usuwa wskazane przez organ braki formalne złożonej oferty, składa wyjaśnienia/uzupełnienia dotyczące jej treści oraz usuwa wskazane błędy pisarskie, rachunkowe i inne omyłki nie powodujące istotnych zmian treści złożonej oferty. W przypadku nie uzupełnienia braków formalnych oferta nie podlega dalszej ocenie.
 2. Poprawne formalnie i złożone w terminie oferty podlegają ocenie z punktu widzenia zgodności proponowanego w ofercie sposobu realizacji zadania z wymogami zawartymi w ogłoszeniu
  o otwartym konkursie ofert.

Na etapie oceny zgodności sposobu realizacji zadania z wymogami zawartymi w ogłoszeniu
o otwartym konkursie ofert,  Komisja Konkursowa ocenia: 

 1. Czy ofertę złożył podmiot uprawniony do uczestnictwa w otwartym konkursie ofert?
 2. Czy zadania statutowe organizacji pozarządowej obejmują zadania publiczne będące przedmiotem oferty?
 3. Czy zadanie wskazane w ofercie wpisuje się w zadania publiczne będące przedmiotem otwartego konkursu ofert?
 4. Czy oferent zabezpieczył w budżecie zadania finansowy udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł w całkowitym koszcie realizowanego zadania na poziomie minimum 10%?

Brak spełnienia choćby jednego z powyższych kryteriów powoduje niedopuszczenie oferty do dalszego etapu oceny, co skutkuje jej odrzuceniem.

 1. Oferty spełniające wymogi dotyczące sposobu realizacji zadania, podlegają ocenie merytorycznej:

Na etapie oceny merytorycznej Komisja Konkursowa ocenia:

 1. Zakres realizacji zadania (w tym adekwatność wnioskowanej kwoty dotacji do zakresu planowanych działań i ilości beneficjentów, zakładane rezultaty realizacji zadania oraz ich trwałość);
 2. Znaczenie realizacji zadania dla społeczności lokalnej (w tym celowość realizacji zadania, adekwatność zakładanych rezultatów do potrzeb adresatów oraz dostosowanie zakresu zadania do specyfiki miejsca jego realizacji);
 3. Znaczenie realizacji zadania w kontekście osiągnięcia celów przyjętych w ogłoszeniu
  o otwartym konkursie ofert (w tym ranga przedsięwzięcia i wpływ realizacji zadania na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu).
 4. Potencjał organizacyjny oferenta (w tym zaplanowane zasoby rzeczowe i kadrowe, dostępność dla beneficjentów, poziom planowanych usług);
 5. Udział finansowych środków własnych (niepochodzących z dotacji) w odniesieniu do łącznej kwoty realizacji zadania, z uwzględnieniem zakresu planowanych działań;
 6. Świadczenie pracy przez wolontariuszy i udział pracy społecznej członków organizacji;
 7. Sposób realizacji dotychczasowych działań publicznych zleconych organizacji (w tym rzetelność i terminowość realizacji i rozliczenia zadania publicznego).

Termin i miejsce składania ofert

 1. Termin składania ofert upływa w dniu 24 stycznia 2022 roku o godzinie 15.30
 2. Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nałęczowie
  ul. Lipowa 3, 24-150 Nałęczów (pok. Nr 13) w godzinach od 7:30 do 15:30 lub za pośrednictwem poczty na adres jak wyżej (decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego).
 3. Każda oferta powinna być złożona w oddzielnej, zamkniętej kopercie i oznaczona dopiskiem:

OFERTA NA REALIZACJĘ ZADAŃ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2022
z podaniem rodzaju zadania, tj.:

 • Organizacja szkolenia sportowego, udział w rozgrywkach i turniejach sportowych oraz współzawodnictwo sportowe.
 • Propagowanie różnych form aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Koszty kwalifikowane przy realizacji zadania:

 1. Wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia;
 2. Wynajem obiektów sportowych niezbędnych do realizacji programów szkolenia;
 3. Bieżące koszty eksploatacji obiektów sportowych (własnych) wykorzystywanych do realizacji programów szkolenia sportowego (bez remontów oraz napraw);Ubezpieczenie uczestników zadania;
 1. Transport zawodników i sprzętu związanego z realizacją zadania;
 2. Wyżywienie uczestników zadania;
 3. Zakwaterowanie uczestników zadania;
 4. Delegacje sędziowskie;
 5. Obsługa techniczna szkolenia sportowego i zawodów;
 6. Opieka medyczna szkolenia sportowego i zawodów;
 7. Opłaty wpisowe, startowe i licencyjne;
 8. Zakup sprzętu sportowego i materiałów promocyjnych do realizacji zadania;
 9. Dyplomy, medale, puchary związane z realizacją zadania;
 10. Koszty podnoszenia kwalifikacji zawodowych instruktorów i trenerów;
 11. Stypendia sportowe dla zawodników ustanawiane przez Klub;
 12. Inne, niezbędne do realizacji szkolenia, koszty w zależności od specyfiki dyscypliny sportu;
 13. W ramach kosztów obsługi zadania – kosztów pośrednich, stanowiących do 10% dotacji:

– obsługa finansowo-księgowa zadania
– obsługa administracyjna,
– czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych,
– zakup materiałów biurowych oraz usług biurowych, pocztowych i telekomunikacyjnych.

Za koszty kwalifikowane uznaje się wydatki ponoszone w terminie realizacji zadania                    z zastrzeżeniem, że ponoszenie wydatków finansowych z dotacji możliwe jest od dnia podpisania umowy z oferentem.

UWAGA: WSZYSTKIE KOSZTY WINNY BYĆ UDOKUMENTOWANE DOWODAMI KSIĘGOWYMI.

Zrealizowane zadania publiczne w roku 2020 i 2021

Wysokość przekazanych dotacji w zakresie kultury fizycznej: 2020 r. – 150.000 zł;

Wysokość przekazanych dotacji w zakresie kultury fizycznej: 2021 r. – 155.000 zł.

Postanowienia końcowe.

 1. Zastrzega się możliwość unieważnienia całości lub części naboru bez podania przyczyny.
 2. Ogłoszenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nałęczowie oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nałęczowie.


Treść Zarządzenia Nr 348/2021 Burmistrza Nałęczowa z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wraz z niezbędnymi formularzami dostępny jest na stronie:

https://umnaleczow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=84&p1=szczegoly&p2=1708901