Rusza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej, która oceni oferty z zakresu kultury i sztuki

Rusza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej, która oceni oferty z zakresu kultury i sztuki
Print Friendly, PDF & Email

Informujemy, że do dnia 9 marca 2023 r. prowadzony jest nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) do komisji konkursowej, która przeprowadzi procedurę otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 roku, ogłoszonego Zarządzeniem Burmistrza Nałęczowa nr 536/2023 z dnia 17 lutego 2023 roku.

Treść ogłoszenia wraz z formularzem zgłoszenia przedstawicieli do komisji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nałęczowie, pod adresem:

https://umnaleczow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=84&action=details&document_id=1849864

Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć w sekretariacie Urzędu
Miejskiego w Nałęczowie – Nałęczów, ul. Lipowa 3, pok. nr 13,
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie do komisji konkursowej – kultura 2023 r.” w terminie do 9 marca 2023 r. lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Urzędu).