Rusza nabór do projektu „Adaptacja do zmian” dla osób zwolnionych lub zagrożonych zwolnieniem

Rusza nabór do projektu „Adaptacja do zmian” dla osób zwolnionych lub zagrożonych zwolnieniem
Print Friendly, PDF & Email

Projekt „Adaptacja do zmian” realizowany jest w zakresie Osi Priorytetowej 10 – Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działania 10.4 – Programy typu outplacement w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Projekt skierowany jest do 72 osób (40 K, 32 M) spełniających następujące warunki:

 • są pracownikami przewidzianymi do zwolnienia lub zagrożonymi zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika (10% grupy docelowej projektu) lub
 • są osobami zwolnionymi z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu;
 • są osobami zamieszkującymi (w rozumieniu KC) Lubelski Obszar Funkcjonalny tj. gminy: Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Miasto Lubartów, Miasto Lublin, Mełgiew, Nałęczów, Niedrzwica Duża, Niemce, Piaski, Spiczyn, Strzyżewice, Świdnik, Wólka;
 • są osobami o niskich lub nieadekwatnych do potrzeb rynku pracy  kwalifikacjach zawodowych, które chcą podwyższyć swe kompetencje/kwalifikacje i potwierdzić je poprzez certyfikaty;
 • są osobami o doświadczeniu zawodowym nieadekwatnym do potrzeb rynku pracy, które chcą nabyć doświadczenie i praktyczne umiejętności wymagane przez pracodawców;
 • nie potrafią poruszać się po rynku pracy.

Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia 72 Uczestników i Uczestniczek Projektu zwolnionych z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem.
Wsparcie realizowane w ramach projektu:

 • wsparcie doradcy zawodowego w formie spotkań indywidualnych,  w tym opracowanie Indywidualnego Planu Działania;
 • doradztwo zawodowe grupowe;
 • indywidulane doradztwo psychologiczne;
 • indywidulane pośrednictwo pracy;
 • szkolenie zawodowe zakończone egzaminem zewnętrznym (certyfikat);
 • szkolenie z języka angielskiego zakończone egzaminem zewnętrznym (certyfikat);
 • 3 miesięczne staże zawodowe.

 

Dodatkowo zapewniamy:

 • zwrot kosztów dojazdu na miejsce zajęć indywidualnych i grupowych;
 • stypendium szkoleniowe;
 • stypendium stażowe;
 • badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW podczas odbywania stażu
 • profesjonalną kadrę trenerską i doświadczonych doradców zawodowych, psychologów oraz pośredników pracy
 • materiały szkoleniowe
 • dokumenty potwierdzający nabycie kwalifikacji zawodowych/kompetencji
 • catering w postaci ciepłych posiłków i przerw kawowych.

REKRUTACJA

Rekrutacja Uczestników/Uczestniczek do projektu „Adaptacja do zmian” jest prowadzona od września 2020 r. i obejmuje następujące etapy:

a) Zapoznanie się z Regulaminem Projektu.

b) Wypełnienie i dostarczenie do Biura Projektu oryginału dokumentów rekrutacyjnych wraz z załącznikami. Aplikacje można składać:

 • Listownie na adres: Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o. Aleje Racławickie 8/18A, 20-037 Lublin lub
 • Bezpośrednio do Biura Projektu: Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o., Aleje Racławickie 8, p. II, 20-037 Lublin, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00

lub

 • Elektronicznie na adres e-mail: adz@csi.info.pl (przekazanie Organizatorowi oryginałów dokumentów zgłoszeniowych następuje w pierwszym dniu wsparcia przewidzianego dla Uczestnika/Uczestniczki projektu).

c) Weryfikacja dokumentów przez Komisję Rekrutacyjną, która dokona analizy dokumentów w oparciu o następujące kryteria:

KRYTERIA OBLIGATORYJNE

 • Posiadanie statusu osoby zwolnionej z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, pracownika przewidzianego do zwolnienia lub zagrożonego zwolnieniem z przyczyn niedotyczących pracownika- potwierdzone odpowiednim oświadczeniem/ zaświadczeniem.
 • Zamieszkanie na terenie Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego:
  • Powiat: lubelski, Gmina: Głusk (gmina wiejska)
  • Powiat: lubelski, Gmina: Jabłonna (gmina wiejska)
  • Powiat: lubelski, Gmina: Jastków (gmina wiejska)
  • Powiat: lubelski, Gmina: Konopnica (gmina wiejska)
  • Powiat: lubartowski, Gmina: Lubartów (gmina miejska)
  • Powiat: lubartowski, Gmina: Lubartów – gmina wiejska (gmina wiejska)
  • Powiat: Lublin, Gmina: Lublin (gmina miejska)
  • Powiat: świdnicki, Gmina: Mełgiew (gmina wiejska)
  • Powiat: puławski, Gmina: Nałęczów (miasto w gminie miejsko-wiejskiej)
  • Powiat: puławski, Gmina: Nałęczów (obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej)
  • Powiat: lubelski, Gmina: Niedrzwica Duża (gmina wiejska)
  • Powiat: łęczyński, Gmina: Spiczyn (gmina wiejska)
  • Powiat: świdnicki, Gmina: Piaski (miasto w gminie miejsko-wiejskiej)
  • Powiat: świdnicki, Gmina: Piaski (obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej)
  • Powiat: lubelski, Gmina: Strzyżewice (gmina wiejska)
  • Powiat: świdnicki, Gmina: Świdnik (gmina miejska)
  • Powiat: lubelski, Gmina: Wólka (gmina wiejska).
 • Kompletność i poprawność formalna dokumentów zgłoszeniowych.

KRYTERIA PREMIUJĄCE – pierwszeństwo w procesie rekrutacji otrzymają:

 • płeć: kobiety (55% grupy docelowej projektu);
 • diagnoza potrzeb szkoleniowych: weryfikacja wiedzy Kandydatki/Kandydata w wybranym obszarze szkolenia (1-3 punktów);
 • poziom motywacji: osoby o wysokiej motywacji do udziału w projekcie i zmiany swojej sytuacji na rynku pracy (1-3 punktów).

W sytuacjach spornych pod uwagę brana będzie kolejność zgłoszeń (przy zachowaniu proporcji określonych dla poszczególnych grup).

Komisja Rekrutacyjna zakwalifikuje do udziału w projekcie 72 osoby (lista podstawowa). Dodatkowo zostanie utworzona lista rezerwowa. (max. 5 osobowa). Wszyscy Kandydaci/Kandydatki zostaną poinformowani/e o wynikach rekrutacji telefonicznie i/lub e-mailowo (bądź w inny preferowany przez Kandydata/Kandydatkę sposób wskazany w formularzu zgłoszeniowym).

Wartość projektu wynosi 1 193 311,30 PLN, a kwota dofinansowania to 1 133 645,30 PLN. Okres realizacji projektu: 01.09.2020 r. – 30.11.2021 r.
Biuro Projektu:

Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o.
Aleje Racławickie 8/18a, 20-037 Lublin
tel.: 81 534 60 98 / 81 533 78 29, tel. kom.: 505 634 041
e-mail: adz@csi.info.pl
www.adaptacjadozmian.pl

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.