Rusza program Sportowa Polska 2021

Rusza program Sportowa Polska 2021
Print Friendly, PDF & Email

Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej

Edycja 2021

Celem programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”, jest wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowych na terenie całego kraju. Dofinansowaniem w ramach Programu mogą być objęte zadania inwestycyjne dotyczące budowy, przebudowy lub remontu niemalże wszystkich rodzajów obiektów sportowych. W ramach Programu możliwe jest złożenie wniosku dotyczącego realizacji kilku zadań należących do tej samej grupy inwestycji (np. 2 boiska przy 2 różnych szkołach lub remont dwóch różnych obiektów, użytkowanych przez różne kluby).

O dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Programu mogą się ubiegać: 

 1. Jednostki sektora finansów publicznych określone w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność w dziedzinie kultury fizycznej;
 2. Stowarzyszenia, fundacje i inne posiadające osobowość prawną podmioty, powstałe najpóźniej w dniu 31 grudnia 2017 r. (w szczególnie uzasadnionych przypadkach Minister może wyrazić zgodę na odstąpienie od tego wymogu), prowadzące działalność w zakresie kultury fizycznej, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników;  
 3. Spółki prawa handlowego posiadające osobowość prawną, utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego.

Z uwagi na ogólny charakter Programu, rodzaje zadań inwestycyjnych, o dofinansowanie których można starać się w ramach niniejszego Programu, zostały podzielone na trzy grupy:

 1. Budowa, przebudowa lub remont szkolnej infrastruktury sportowej.

W tej grupie zadań inwestycyjnych, dofinansowaniem mogą być objęte zadania dotyczące budowy, przebudowy lub remontu szkolnych obiektów sportowych, tj. obiektów sportowych o charakterze przyszkolnym, zlokalizowanych na terenie szkoły bądź w jej najbliższym sąsiedztwie, połączonych z nią bezpiecznym ciągiem pieszym, łącznikiem itp. Katalog zadań inwestycyjnych, możliwych do dofinansowania w ramach tej grupy zadań, obejmuje w szczególności:

 • budowę pełnowymiarowych sal gimnastycznychlub hal sportowych;
 • budowę boisk;
 • budowę kortów tenisowych i badmintonowych;
 • budowę tzw. terenowych urządzeń sportowych;
 • budowa kompleksów lub urządzeń lekkoatletycznych;
 • przebudowę i remont przyszkolnych obiektów sportowych.
 1. Modernizacja infrastruktury sportowej służącej klubom sportowym.

W ramach tej grupy zadań inwestycyjnych, mogą być realizowane inwestycje w zakresie ogólnodostępnych obiektów sportowych służących klubom sportowym, w szczególności dotyczących sportów olimpijskich oraz umożliwiających masowe uprawianie sportu. Zadanie inwestycyjne może polegać na przebudowie i/lub remoncie (w tym dostosowaniu do potrzeb sportu osób niepełnosprawnych) takich obiektów sportowych, jak w szczególności:

 • sale sportowe (sale gimnastyczne, siłownie, sale do sportów walki, hale sportowe);
 • kryte pływalnie;
 • kryte lodowiska stałe oraz tory lodowe;
 • boiska sportowe;
 • kompleksy lekkoatletyczne;
 • korty tenisowe i badmintonowe;
 • przystanie kajakowe, wioślarskie, żeglarskie;
 • tory kolarskie, wrotkarskie;
 • sportowe trasy narciarskie, nartorolkowe i wrotkarskie;
 • strzelnice sportowe, tory łucznicze;
 • obiekty dla sportów jeździeckich;
 • zaplecza szatniowo-sanitarne dla ww. obiektów.
 1. Budowa ogólnodostępnej infrastruktury sportowej.

W trzeciej grupie zadań inwestycyjnych, możliwe jest uzyskanie dofinansowania na budowę obiektów, dających możliwość tworzenia warunków do rozwoju sportów olimpijskich, uwzględniających jednocześnie preferencje społeczne oraz potencjał w zakresie upowszechniania sportu i aktywności ruchowej. W ramach tej grupy możliwe jest również pozyskanie środków na przebudowę, remont lub modernizację obiektów sportowych, o ile nie służą w przeważającym zakresie klubom sportowym i nie wpisują się w drugą grupę zadań. Zadania inwestycyjne, o których dofinansowanie można ubiegać się w ramach ścieżki dotyczącej budowy ogólnodostępnej infrastruktury sportowej, to w szczególności:

 • budowa treningowych sal gimnastycznych i hal sportowych;
 • budowa krytych lodowisk
 • budowa krytych pływalni
 • budowa wielkich boisk do gier zespołowych;
 • budowa kompleksów lekkoatletycznych

Ponadto w ramach Programu możliwe jest dofinansowanie pozostałych obiektów sportowych, takich jak: boiska inne niż wcześniej wymienione, hale tenisowe, strzelnice sportowe i tory łucznicze czy też obiekty dla sportów jeździeckich. Przewiduje się również możliwość dofinansowania siłowni plenerowych oraz sprawnościowych placów zabaw pod warunkiem, że stanowić one będą integralną część zakresu infrastruktury sportowej (np. boiska, sportowego, obiektu kubaturowego, infrastruktury lekkoatletycznej), a nie odrębne zadanie w ramach wniosku. Obiekty powinny być wykonane w technologii zapewniającej bezpieczeństwo użytkowników, a przyjęte rozwiązania techniczno-funkcjonalne powinny odpowiadać istniejącym standardom.

Aby wniosek podlegał ocenie, minimalna wartość wydatków kwalifikowanych w nim ujętych musi wynieść:

 1. 600.000zł dla zadań z pierwszej i trzeciej grupy zadań inwestycyjnych;
 2. 300.000zł dla zadań z drugiej grupy zadań inwestycyjnych.

Maksymalna procentowa wysokość udzielanego dofinansowania, jest uzależniona od rodzaju zadania inwestycyjnego oraz od procentowego udziału wskaźnika G w wskaźniku Gg o którym mowa w art. 20 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 38), dla gminy na terenie której inwestycja będzie realizowana (od 33% do 80% wydatków kwalifikowanych).

Wniosek inwestycyjny należy złożyć w okresie od 1 do 31 marca 2021 r.

Planowany harmonogram realizacji zadania inwestycyjnego składany wraz z wnioskiem, musi przewidywać rozpoczęcie robót budowlanych i finansowanie ich ze środków Funduszu nie później niż w 2022 r.