Rozpoczynamy nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej, która oceni oferty z zakresu turystyki

Rozpoczynamy nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej, która oceni oferty z zakresu turystyki
Print Friendly, PDF & Email

Informujemy, że do dnia 3 kwietnia 2023 r. prowadzony jest nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), do udziału w pracach komisji konkursowej powołanej do rozpatrywania ofert złożonych w konkursie ogłoszonym Zarządzeniem nr 542/2023 Burmistrza Nałęczowa z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2023 roku.

Treść ogłoszenia wraz z formularzem zgłoszenia przedstawicieli do komisji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nałęczowie, pod adresem:

https://umnaleczow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=84&action=details&document_id=1858129

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć do dnia 3 kwietnia 2023 r. w zamkniętej kopercie
z dopiskiem „Zgłoszenie do komisji konkursowej – turystyka 2023 r.”
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nałęczowie, ul. Lipowa 3, 24-150 Nałęczów,
pok. nr 13, lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Urzędu).