Rozpoczynamy konkurs na nabór partnera do realizacji projektu w ramach FEL 2021-2027

Rozpoczynamy konkurs na nabór partnera do realizacji projektu w ramach FEL 2021-2027
Print Friendly, PDF & Email

Na podstawie art. 39 ust. 1, 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 roku o o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. 2022 poz. 1079)

Gmina Nałęczów ogłasza otwarty nabór na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, posiadającego siedzibę, filię lub oddział na terenie województwa lubelskiego, do wspólnej realizacji projektu w ramach Funduszy Europejskich dla Lubelskiego na lata 2021-2027, Priorytet 10 Lepsza Edukacja, Działania 10.3 Kształcenie ogólne. Wnioskodawcą będzie Gmina Nałęczów

  1. Celem Partnerstwa będzie wspólna realizacja projektu skierowanego do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych zgodnie z wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze kształcenia ogólnego z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2021-2027, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów Gminy Nałęczów
  2. Przedmiotowy projekt będzie realizowany w oparciu o dokumentację konkursową umieszczoną na stronach internetowych Instytucji Zarządzającej FEL 2021-2027.
  3. Nabór Partnera odbywać się będzie w terminie od 25.04.2023 r. do 16.05.2023 r.
  4. Załącznikiem do ogłoszenia jest Regulamin naboru oraz formularz oferty.
  5. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na wybór partnera do projektu w ramach Działania 10.3 Kształcenie ogólne” osobiście, za pośrednictwem poczty na adres: 24-150 Nałęczów, ul. Lipowa 3 lub mailowo na adres: um@naleczow.pl decyduje data wpływu) do 16.05.2023 r.
  6. Wszelkie pytania związane z prowadzonym naborem należy kierować w formie pisemnej na adres: 24-150 Nałęczów, ul. Lipowa 3.

Osoba do kontaktu:

Urszula Łopatyńska, tel. 81 440 19 85, e-mail: fundusze@naleczow.pl

Regulamin konkursu

Formularz oferty