Informujemy, że Gmina Nałęczów otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację projektu, pn.: Przebudowa drogi gminnej Nr 107917L (ul. Polna) w miejscowości Nałęczów od km 0+000 do km 0+476,55″.

W ramach inwestycji zostanie przebudowana nawierzchnia poprzez wykonanie nowej konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz z wykonaniem opaski o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Projekt zakłada ponadto przeprowadzenie na całej długości projektowanej ulicy kanału technologicznego z rur PCV wraz ze studniami rewizyjnymi i poprzecznymi przejściami. W ramach inwestycji planuje się również budowę chodnika i przebudowę zjazdów na posesje, które zostaną wybrukowane i dostosowane wysokościowo do nowej nawierzchni jezdni tak, aby nie stanowiły bariery architektonicznej dla osób niepełnosprawnych. Przed przystąpieniem do przebudowy przeprowadzone zostaną roboty przygotowawcze zabezpieczające istniejącą infrastrukturę techniczną (kable energetyczne i telefoniczne) przed uszkodzeniem poprzez zabezpieczenie ich rurami osłonowymi.

Kwota dofinansowania:  444 440,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 234 136, 40 zł

Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego.

Poniżej publikujemy fotografie przedstawiające aktualny postęp prac nad realizacją inwestycji:

[opublikowano: 27.04.2021 r.]
Wiemy, jak ważna jest natura!
Szpaler nowych nasadzeń zastąpił drzewa, które musiały zostać usunięte w związku z przebudową ul. Polnej w Nałęczowie.
Rośnijcie duże i silne!
[opublikowano: 15.11.2020 r.]