Projekt „POWER OF NEET”

Projekt „POWER OF NEET”
Print Friendly, PDF & Email

Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR realizuje projekt „POWER OF NEET”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu oferujemy bezpłatne wsparcie dla osób spełniających łącznie poniższe warunki:

osoby w wieku 15-29 lat
są osobami niepełnosprawnymi (stopień lekki lub umiarkowany);
pozostają bez zatrudnienia (w przypadku osób bezrobotnych zrejestrowanych w urzędzie pracy mają określony III. profil pomocy, dla osób niezarejestrowanych w urzędach pracy brak dodatkowych wymagań);
nie uczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym; 

 zamieszkują na terenie woj. lubelskiego (w rozumieniu KC);
są zdolne i gotowe do uczestnictwa w szkoleniu zawodowym z wybranego zakresu, odbycia 3-miesięcznego stażu zawodowego w pełnym wymiarze czasu pracy (tj. 7 godz./dzień) oraz podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy. 

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY: 
Poradnictwo zawodowe (2 x 3 godz. zeg./osobę). ).
Szkolenia zawodowe zgodnie z zapotrzebowaniem np.:
– Kucharz z egzaminem czeladniczym,
– Opiekun osób starszych i chorych,
– Kadry i płace,
– Pracownik administracyjno-biurowy,

– Obsługa komputera;
Pośrednictwo pracy
3-miesięczne płatne staże zawodowe z możliwością zatrudnienia.

PONADTO  ZAPEWNIAMY:
stypendium szkoleniowe w wysokości 8,59 zł/godzinę szkolenia*;
stypendium stażowe w wysokości 1281,16 zł/miesiąc*;
zwrot kosztów przejazdu (dla osób dojeżdżających spoza miejscowości, w której są świadczone usługi)
materiały szkoleniowe (skrypty);
catering w postaci ciepłych posiłków oraz przerw kawowych w czasie zajęć grupowych;
ubezpieczenie NNW na czas szkolenia i stażu. 

Badania lekarskie na czas szkolenia i stażu

Odzież ochronna
*koszt całkowity uwzględniający składki płatnika i ubezpieczonego

Zgłoszenia można składać  w biurze  projektu (Lublin, ul. Narutowicza 62,  20-013 Lublin) codziennie w godz. 8-16. Zgłoszenia można również przesyłać pocztą na adres biura m.czapla@kursor.edu.pl

Szczegółowe informacje i dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej www.kursor.pl
pod numerami telefonów 81 442 08 09, 516 025 763.

 

 

Marta Czapla
……………………………………………………………………………………

Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr  KURSOR

20-013 Lublin, ul. Narutowicza 62

tel. (81) 442 08 09, kom. 516 025 763

e-mail: m.czapla@kursor.edu.pl