Projekt „ Mobilne specjalistyczne wsparcie rodziny”

Print Friendly, PDF & Email

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nałęczowie z Fundacją Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich z Lublina przygotował projekt partnerski w ramach konkursu nr RPLU.11.02.00-IZ.00-06-002/17, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,  Priorytet Inwestycyjny 9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.  Projekt został oceniony pozytywnie i wybrany do dofinansowania.

W ramach projektu od stycznia 2019 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nałęczowie będzie można bezpłatnie skorzystać ze specjalistycznego poradnictwa rodzinnego następujących specjalistów:

  • Psychologa,
  • Prawnika,
  • Psychologa dziecięcego,
  • Psychiatry,
  • Terapeuty rodzinnego,
  • Specjalisty ds. uzależnień,
  • Specjalisty ds. przemocy,
  • Mediatora.

 

Ponadto Ośrodek będzie realizował warsztaty dla rodziców, których celem będzie profilaktyka i wspieranie rodziny w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

Przewiduje się następującą tematykę warsztatów: trening kompetencji rodzicielskich, budowanie relacji opartych na więzi i szacunku dla rodziców, problemy wieku dorastania, trening kompetencji życiowych – konstruowanie planu życiowego i zarządzanie budżetem domowym.

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nałęczowie, ul. Kolejowa 7 lub telefonicznie – pod numerem telefonu 81 501-44-81, 513-163-393, 513-177-989.