Projekt „Kompetencje dla Branży Turystycznej i sektora żywności wysokiej jakości”

Projekt „Kompetencje dla Branży Turystycznej i sektora żywności wysokiej jakości”
Print Friendly, PDF & Email

Informujemy, że spółka MDDP Akademia Biznesu realizuje projekt Projekt „Kompetencje dla Branży Turystycznej i sektora żywności wysokiej jakości” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach II osi priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Działanie 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw”.

Adresatami projektu są pracownicy MŚP z sektora turystyki (PKD N.79 oraz I) oraz pracownicy MŚP i dużych przedsiębiorstw z sektora żywności wysokiej jakości (PKD C.10) z całej Polski

Projekt w zakresie obejmującym wsparcie dla branży turystycznej realizowany w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2022.

Projekt w zakresie obejmującym wsparcie antycovidowe dla branży żywności wysokiej jakości realizowany w okresie od 01.10.2020 do 31.03.2021.

Celem projektu w ramach wsparcia udzielanego przedsiębiorcom z sektora turystyki jest podniesienie do końca 06/2022, zgodnie z potrzebami MŚP, kompetencji w zakresie rekomendowanym przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji w sektorze turystyki przez 415 osób (228 kobiet, 187 mężczyzn) spośród 460 objętych wsparciem pracowników z ok. 230 MŚP z sektora turystyki (PKD N.79 oraz I) posiadających siedzibę na terenie Polski.

Celem projektu w ramach wsparcia antycovidowego udzielanego przedsiębiorcom z sektora żywności wysokiej jakości jest podniesienie do końca 03/2021, zgodnie z potrzebami MŚP i dużych przedsiębiorstw, kompetencji w ramach nadzwyczajnych rekomendacji ogłoszonych przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji przez 435 osób (239 kobiet, 196 mężczyzn) spośród 440 objętych wsparciem pracowników z ok. 220 MŚP i dużych przedsiębiorstw z sektora żywności wysokiej jakości (PKD C.10) posiadających siedzibę na terenie Polski.

W ramach projektu przewidziano realizację następujących działań:
1. Rekrutacja i monitoring (sektor turystyki: II.2020 – V.2022 r., sektor żywności wysokiej jakości: X.2020 – III.2021 r. )
2. Działania merytoryczne w BUR – szkolenia z zakresu rekomendowanego przez radę ds. kompetencji w sektorze turystyki (III.2020 – VI.2022 r.,) oraz szkolenia w ramach nadzwyczajnych rekomendacji ogłoszonych przez radę ds. kompetencji w sektorze żywności wysokiej jakości (X.2020 – III.2021 r.)

Nabyte przez Uczestników Projektu wiedza i umiejętności, wykorzystywane w pracy zawodowej, będą sprzyjać zwiększeniu zdolności adaptacyjnych MŚP i dużych przedsiębiorstw. Wpłynie to na ograniczenie barier równości płci. Nabyte przez Kobiety kompetencje przyczynią się do poprawy sytuacji na rynku pracy (większe szanse na lepszą pracę/awans/utrzymanie zatrudnienia)

Całkowita wartość projektu: 9 310 674.93 PLN
Kwota dofinansowania: 7 720 274.93 PLN

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z realizatorem:

501 815 636
biuro@kompetencjedlaturystyki.pl
formularz kontaktowy

Sektor żywność wysokiej jakości:
789 446 760
503 455 204
22 208 23 73
zywnosc@akademiamddp.pl